Dette emnet er nedlagt

MEVIT4627 – Museer som medier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en forståelse av museer som medium mellom vitenskap og samfunn. Etter en innføring i medierelevante perspektiver innen feltene museologi og digital arkivering vil emnet konsentrere seg om å designe kunnskapsformidling til museer og utstillinger. Emnet vil bestå av en praktisk prosjektoppgave, der studentene skal produsere digitale og multimediale narrativer som kan egne seg for formidling gjennom ulike medier, fortrinnsvis mobile på museer og i utstillinger. I tillegg skal det produseres en individuell, skriftlig prosjektrapport eller et konferansepaper, som karaktervurderes. Prosjektoppgaven kan baseres på eksisterende digitalt materiale fra Digitaliseringsprosjektet ved UiO og fra rekonstruksjonen av den tredje Gokstadbåten. Resultater fra det praktiske arbeidet skal kunne utstilles.

Hva lærer du?

Bevisstgjøring rundt betydningen av IKT for museenes formidlingsformer. Å kunne reflektere over forholdet mellom narrative modeller, medier og den institusjonelle konteksten medieringen foregår i.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masternivå i medievitanskap eller journalistikk.

Undervisning

Emnet går over hele semesteret. Det legger opp til både individuelt arbeid og praktisk gruppearbeid. Undervisning foregår både i form av forelesning og seminarundervisning der veiledning til gruppearbeid immgår. I august/sept vil det fokuseres på pensum – deretter fokuseres det på den praktiske produksjonen i oktober-nov. Forelesningene vil da imøtekomme behov som dukker opp i produksjonen. Arbeidene vil bli presentert og diskutert i seminartimene underveis i produksjonsprosessen.

Eksamen

Produksjonen av en digital narrativ i grupper, som skal beskrives i en individuell rapport eller et konferansepaper. Produksjonen skal være godkjent av faglærer, før den individuelle rapporten kan leveres til vurdering. Den individuelle rapporten /paperet skal være en refleksjon over produksjonsprosessen og utformingen, som tilsvarer en semesteroppgave. Lengden på oppgaven skal være mellom 10-15 normalsider. En normalside tilsvarer 2300 tegn uten mellomrom. Rapporten/paper vil bli vurdert med bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E, F. A er beste karakter mens F er stryk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Høst 2005

Eksamen

Høst 2005

Undervisningsspråk

Norsk