Dette emnet er nedlagt

MEVIT4895 – Konferansedeltagelse med presentasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er bygd opp omkring presentasjon av et forskningsrelevant arbeid i en vitenskapelig sammenheng. Med "forskningsrelevant" menes et studentprosjekt som har substansiell interesse for medieforskningen. Med "vitenskapelig sammenheng" menes:

 • En nasjonal, nordisk eller internasjonal konferanse med abstract og skriftlig eller muntlig presentasjon
 • Et medieforskerseminar med program, som del av aktiviteten til et pågående forskningsprosjekt eller forskernettverk

Programmet og forskningsledelsen må være i regi av en medieforsker med doktorgradskompetanse. Veileder godkjenner det forskerforumet der presentasjonen skal skje. Emnet forutsetter at studenten via søknad/abstract godkjennes til å presentere i den aktuelle sammenhengen.

Studenten er selv ansvarlig for å finne veileder. Veileder skal være ansatt ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Hva lærer du?

Studentene skal lære:

 • Å forberede presentasjon av eget forskningsrelevant arbeid i en seminar- / konferansesammenheng
 • Å fylle rollene som framlegger og respondent
 • Å bearbeide skriftlig arbeid med henblikk på framtidig publisering

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på masterprogrammet i medievitenskap/media studies.

Husk at emnepåmelding i StudentWeb ikke er det samme som godkjenning av prosjekt. I tillegg til å melde deg til emnet i StudentWeb må du levere og få godkjent en søknad til IMK. Frister for å søke om godkjenning av prosjektet er 1. mars i vårsemesteret og 1. oktober i høstsemesteret.

Søknadsskjema bokmål (pdf)

Søknadsskjema nynorsk (pdf)

Om du skal delta på og presentere paperet ditt på en nasjonal, nordisk eller internasjonal konferanse kan du søke om faglig sosiale midler for å dekke konferanseavgift, reise og opphold.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har studert minimum ett semester på mastenivå.

Undervisning

Det forutsettes en stor grad av selvstendig arbeid i forbindelse med utvikling av forskningsidé og forberedelse og bearbeiding av paper.

Studentene vil få veiledning underveis i forberedelsene til konferansen/seminaret, og i etterkant.

Emnet forutsetter at det finnes en vitenskapelig konferanse/seminar det aktuelle semesteret som veileder kan godkjenne.

Emnet har følgende komponenter:

 • Veiledning i forkant og etterkant av presentasjonen
 • Et 500 siders pensum knyttet til presentasjonens tema, satt opp av studenten og godkjent av veileder
 • Et 300 ords abstract skrevet til presentasjonen. Godkjennes av veileder i forkant av presentasjonen
 • Presentasjon av paper
 • Deltakelse i diskusjon av andres presentasjoner på konferanse og/eller respondent på minst én annens presentasjon på forskerseminar
 • Skriftlig bearbeiding av paper i etterkant av presentasjonen. Denne leveres inn til veileder og anses som dokumentasjon på at arbeidet er utført.

Eksamen

Evalueringsform avhenger litt av sted og forum for presentasjonen av paperet. Evalueringen har følgende komponenter:

 1. Abstract og pensumliste vurderes som bestått/ikke bestått av veileder.
 2. Ved konferanse-/seminardeltakelse uten deltakelse av veileder og/eller andre fagansvarlige tilknyttet masterprogrammet kreves dokumentasjon på paperpresentasjon og deltakelse ved konferansen. Ved konferanse-/seminardeltakelse hvor veileder og/eller andre fagpersoner tilknyttet masterprogrammet er tilstede vurderes presentasjonen som bestått/ikke bestått av to faglig og formelt kvalifiserte personer hvorav en kan være veileder. Minst en faglig og formelt kvalifisert person må også kunne bekrefte at studenten har fylt rollen som respondent.
 3. Skriftlig bearbeiding av paper i etterkant av presentasjonen. Denne leveres inn til veileder og anses som dokumentasjon på at arbeidet er utført.

Alle komponentene må være bestått for at eksamen skal være bestått.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Emnet kan kun tas én gang.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Hvert semester

Undervisningsspråk

Norsk