Dette emnet er nedlagt

MEVIT4900 – Prøveforelesning, faglig formidling av medievitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MERK AT EMNET GIS SISTE GANG HØSTEN 2008

Prøveforelesning er en offentlig forelesning av inntil 30 minutters varighet. Emnets tema er selvvalgt og skjer i samråd med veileder. Tema kan f. eks. være knyttet opp mot fagfeltet og problematikken i masteroppgaven, men skal ikke overlappe eller sammenfalle med dette. Forelesningen skal mao. ikke være en presentasjon av funn i masteroppgaven, men et selvstendig arbeid. Studenten definerer og foreslår selv tema og pensum som så godkjennes av undervisningsleder ved IMK og veileder. Fire virkedager før prøveforelesningen formulerer kommisjonen en konkret forelesningstittel for forelesningen basert på emnebeskrivelse og pensum.

Det er adgang for kommisjonen og andre til å stille kandidaten spørsmål relatert til forelesningen etter at forelesningen er avsluttet. Prøveforelesning og spørsmål skal til sammen ikke vare lenger enn 45 minutter. Kandidaten leverer ikke manuskript, men kopi av disposisjon og liste over benyttede kilder og sekundærlitteratur, samt papirkopi av annet materiale som brukes (f.eks. lysark, slides), til eksamenskommisjonen. Se også nærmere beskrivelse og referat fra informasjonsmøte på semestersiden for V07.

Emnet er obligatorisk for studenter med opptak på masterprogrammet i medievitenskap fom høsten 2004.

Hva lærer du?

Formålet er å forberede studentenes evne til å arbeide selvstendig med å forberede og gjennomføre muntlige presentasjoner innenfor bestemte tidsrammer. En kompetanse som er svært etterspurt i arbeidslivet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Dialog med veileder, forøvrig selvstudium. Det gis ikke veiledning i eksamensuken.

Eksamen

Prøveforelesninger er en muntlig vurderingsform uten klageadgang og bedømmes av to sensorer. Prøveforelesningen kan fremføres på norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Emnet inngår i masterprogrammet i medievitenskap og avlegges i 3. eller 4. semester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Hvert semester

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk