Dette emnet er nedlagt

MEVIT4990 – Praktisk masteroppgave - medievitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er å betrakte som en vitenskapelig undersøkelse av teoretisk eller empirisk art; den representerer et selvstendig forskningsarbeide, utført under veiledning. Denne type masteroppgave består av to deler, en praktisk produksjon og en teoretisk del. Den praktiske produksjonen kan bestå av en audio-visuell eller multimediaproduduksjon. Den teoretiske delen kan enten være en kritisk-teoretisk refleksjon over produktets tilblivelse, dets mottagelse eller ”språk”, virkemidler eller tema. De to delene skal forholde seg til hverandre enten slik at den praktiske delen eksemplifiserer eller demonstrerer de teoretiske eller analytiske poengene i den skriftlige delen, eller slik at den brukes som materiale for den teoretisk-analytiske refleksjonen i den skriftlige delen.

Hva lærer du?

Arbeidet med masteroppgaven skal gi forskningskompetanse og innsikt i medievitenskapelige problemstillinger og arbeidsmåter. Masteroppgaven gir studentene øvelse i å utarbeide forskningsprosjekter fra opprinnelig ide til ferdig utarbeidet forskningsrapport i form av masteroppgave. Studiene forbereder studentene til videre Ph.D utdanning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad i medievitenskap eller tilsvarende godkjent utdanning. Cand.mag. grad med mellomfag i medievitenskap eller tilsvarende godkjent utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Arbeidet med masteroppgaven bygger på kunnskaper studentene har opparbeidet seg gjennom bachelorstudiene.

Undervisning

Det gis i hovedsak individuell veiledning (ev. gruppeveiledning). 

Det må leveres en prosjektbeskrivelse til godkjenning før studenten kan skrive masteroppgave. Nærmere informasjon om prosedyrer her finnes på emnesiden for emnet MEVIT4000 - Masteroppgaveseminar

Eksamen

Den skriftlige delen skal være på inntil 65 sider. Tilleggsmateriale (film e.l.) leveres i tre eksemplarer. En kommisjon bestående av en intern og en ekstern sensorer vurderer både den praktiske og teoretiske delen. De to delene vurderes ikke separat men teller som en helhet. En muntlig eksaminasjon på inntil 1 time teller justerende i forhold til oppgaven.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst i DUO. 

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk.