Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Musikkognisjon er et vidtfavnende fagfelt der ulike sider ved menneskers musikkopplevelse står i fokus. I musikkognisjon studerer vi forbindelsene mellom lydframbringelse, lytting, ulike egenskaper i lyden og hukommelsesbilder av lyd, samt kroppsbevegelser og følelser som mange forbinder med musikk. Musikkognisjon er et utpreget tverrfaglig felt med stoff fra blant annet akustikk, psykoakustikk, musikkteknologi, fysiologi, psykologi og musikkteori, men der forståelsen av musikkopplevelsen er det samlende perspektivet.

Undervisningen er felles for bachelor- og masterstudenter, men masterstudentene skal ha et større pensum knyttet til vitenskapsteoretiske problemstillinger innen feltet. De forventes også at studentene fokuserer på vitenskapsteoretiske problemstillinger i sine seminarinnlegg og semesteroppgaver.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil studenten:

  • kjenne hovedområder av nyere forskning på musikkopplevelsen
  • kjenne til grunntrekk i sansning av lyd fra sanseorganer til høyere mentale nivåer
  • kunne reflektere over samspillet mellom biologi og læring, eller natur og kultur, i musikkopplevelsen
  • kjenne til hvordan samspillet mellom lyd, bevegelse og synsinntrykk bidrar til musikkopplevelsen
  • kjenne til forbindelsene mellom musikk og emosjoner
  • kunne foreta selvstendige vurderinger av nyere forskningsresultater innen faget samt å kunne treffe valg om ønsket spesialisering innen dette store feltet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad.

Anbefalte forkunnskaper

Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra bachelorprogrammet i musikkvitenskap.

Overlappende emner

Kan ikke velges av studenter som har MUS2005.

Undervisning

Undervisningen er felles for MUS2005 og MUS4005, Det vil bli gitt 8 dobbelttimer forelesninger og 8 timer obligatorisk seminardeltakelse. Et obligatorisk seminarinnlegg må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave (10 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Denne skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling hentet fra feltet musikkognisjon, og forventes å berøre vitenskapsteoretiske problemstillinger innen feltet. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer(e).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emnet høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)