Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

1. - 4. uke: Om didaktikk og musikkdidaktikk Temaer fra pedagogikken med relevans for musikkformidling: Rammefaktorer, elev- og publikumsforutsetninger, mål,innhold og metoder, spesifikke metoder i musikkpedagogikk og musikkformidling, vurdering, læreplanutvikling, samt planlegging. Sentrale konsepsjoner i musikkdidaktikken med fokus på musisk og kritisk musikkpedagogikk. Utgangspunkt for didaktisk tenkning.

5- 8. uke : Selvstendig arbeid med litteraturstudier, individuell veiledning og påbegynnende arbeid med semesteroppgave.

9. -12. Uke: 4 dobbelttimer med forelesninger: Musikkbegrep og musikkformidling Forholdet musikkpedagogikk og ulike musikalske kulturer; barne- og ungdomskultur, det flerekulturelle samfunnet, populærkulturen, teknologiske kulturer m.m. Verdier og musikkformidling. Kvalitetsbegrepet i det flerkulturelle. Musikk, identitet og formidling: Antropologiske perspektiver på musikkundervisning.

13. - 16. Uke Arbeid med og innlevering av semesteroppgave

Hva lærer du?

Kurset skal gi forståelse for sentrale problemstillinger og didaktiske utfordringer i forhold til undervisning i og formidling av musikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad.

Anbefalte forkunnskaper

Kan ikke velges av studenter som har MUS2322.

Undervisning

Kurset går over hele semesteret. Undervisningen er felles for MUS2322 og MUS4322. Det vil bli gitt 8 dobbelttimer med forelesninger og 8 timer med obligatorisk fremleggelse av seminarinnlegg. Det er ikke anledning til fravær utover 3 ganger. Med fravær utover dette vil kurset ikke bli godkjent med mindre studenten etter individuell avtale med faglærer leverer inn ekstra oppgaver. Et seminarinnlegg må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Undervisningsplan over 16 ukers undervisning:

4 uker med dobbeltforelesninger og en seminartime; i tillegg 4 uker uten undervisning, men med individuell veiledning og arbeid med semesteroppgave.

4 uker med dobbeltforelesninger og en seminartime; i tillegg 4 uker med selvstendig arbeid med semesteroppgaven.

Eksamen

Semesteroppgave (15-20 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Denne skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling hentet fra feltet musikkformidling/musikkpedagogikk. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Emnet tilbys dessverre ikke våren 2008.

Eksamen

Emnet tilbys dessverre ikke våren 2008.

Undervisningsspråk

Norsk