Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg musikken i samfunnet, slik denne har blitt tematisert av ulike teoretikere, som til sammen kan sies å utgjøre en teoritradisjon innen musikksosiologi, forstått som en måte å forstå musikkens plass i kulturen.

For pensum og forelesningsplan høsten 2005, se Undervisningsoversikt

Hva lærer du?

Faglig fordypning i ulike oppfatninger av musikk og samfunn, spesielt teoritradisjoner som tar på alvor hvordan det samfunnsmesssige skriver seg inn i musikken selv, men også teorier om hvordan musikken virker samfunnsmessig, dens ulike institusjoner etc. Kurset vil oppøve evne til problematisering; øvelse i skriftlig og muntlig framstilling og argumentasjon; støtte opp under arbeidet med masteravhandlingen; danne grunnlag for videre forskning innen feltet på doktorgradsnivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad Fordypningsenhet på 80 studiepoeng i musikk, evt. tilsvarende godkjent utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende MUS1300 Verdens musikk, MUS1400 Vestlig kunstmusikk og folkemusikk og MUS1500 Jazz, pop og rock

Undervisning

Kurset går over hele høstsemesteret. Undervisningen er felles for MUS2650 og MUS4650, men masterstudenter har mer omfattende pensum. Det blir gitt 8 dobbelttimer med forelesninger, og 12 timer med obligatorisk seminar/fremleggelse av seminarinnlegg i grupper med opptil 15 studenter. Et obligatorisk seminarinnlegg skal godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En semesteroppgave (20 sider à 2300 tegn pr side mellomrom ikke medregnet) skal leveres til avtalt frist i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Høsten 2005

Eksamen

Høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk