Dette emnet er nedlagt

Eksamensoppgave JUR3000- 3. avdeling høsten 2006

Hjemmeeksamen

I formueretten vil det ved bedømmelsen av stiftelsen, innholdet og opphøret av
ulike rettigheter og rettsposisjoner kunne ha betydning om den part som gjør gjeldende krav på rettigheten eller rettsposisjonen kan sies å ha hatt en berettiget forventning.

Redegjør for:

• hvorfor det bør ha formuerettslig betydning at en part kan sies å ha hatt en berettiget forventning
• på hvilke områder av formueretten resonnementer av denne typen kan ha betydning
• hvordan slike resonnementer blir anvendt i formuerettslig argumentasjon, og vis dette ved eksempler.

Spørsmålene trenger ikke å besvares i den nevnte rekkefølge og heller ikke punkt for punkt.

Oppgaven omfatter ikke berettigede forventninger ved inngåelsen og tolkning av avtaler.

(Det bemerkes for ordens skyld at berettigede forventninger ved inngåelsen og tolkning av avtaler er prinsipielt behandlet innenfor rammen av læringskravene til første avdeling i Masterstudiet i Woxholth, Avtalerett, sjette utgave, Oslo 2006, s 31-36, og løpende i bokens kapitler om avtaleinngåelse og avtaletolkning).


Oslo, 30. nov


Geir Woxholth
Eksamensformann