Obligatorisk kurs - JUS3111 Formuerett I

I JUS3111 er det Obligatorisk kurs. Kurset er delt i tre deler: Del 1. Kurs i kildesøk, Del 2. Oppgavekurs og muntlig presentasjon, og Del 3. Skriftlig innlevering av oppgave. Gjennomføring og godkjenning av alle tre deler er en forutsetning for at du består emnet. Merk deg at det er forskjellige fremmøtekrav på de ulike delene av kurset.

Obligatorisk kurs i JUS3111

Obligatorisk kurs består av:

Del 1:
Kurs i kildesøk (bibliotekskurs)

Del 2:
Oppgavekurs
a. Veiledning i plenum med kursleder og muntlig presentasjon
b. Gruppearbeid uten kursleder

Del 3:
Innlevering av oppgave. Innleveringsfrist vår 2020: fredag 13. mars kl. 23.59. 

 

Del 1: Kurs i kildesøk (bibliotekskurs)

Innhold og mål

Målet med kurset er at du utvikler ferdigheter i å søke i databaser og i å finne relevante kilder for å drøfte juridiske problemstillinger. Du lærer også hvordan du formelt riktig henviser til kildene du bruker. Etter kurset i kildesøk skal du kunne:

  • finne rettskilder og juridisk teori om et emne. Dette innebærer:
    • å ha god kjennskap til vanlige former for juridisk akademisk publisering og i hvilke databaser du finner disse
    • å kunne finne litteratur i norske juridiske baser (Oria, Idunn.no, Gyldendal Rettsdata og Lovdata Pro)
    • å kunne finne sentrale rettskilder i Lovdata Pro og Gyldendal Rettsdata
  • gjøre rede for hvilke vurderingskriterier du legger til grunn ved valg av kilde
  • bruke korrekt siteringspraksis og henvisningsteknikk
  • vite forskjell på lovlig bruk av andres arbeid og plagiering

Oppmøtekrav for kurs i kildesøk

Det er krav om 100% oppmøte. Du må møte på to av to timer. Oppmøteprotokoll kontrolleres av kurslærer. Husk å signere på kurslisten!

Godkjenning av kurs i kildesøk

Din deltakelse, sett opp mot læringsutbyttebeskrivelsene, vurderes av kurslæreren. Oversikt over studenter med godkjent deltakelse oversendes fakultetsadministrasjonen. Det gis ikke dispensasjon fra oppmøtekravet.
 

Del 2 og 3: Oppgavekurs, muntlig presentasjon og innlevering av oppgave

Innhold

Du skal løse en oppgave i samarbeid med andre studenter, og i mindre grupper. Oppgaven besvares deretter individuelt skriftlig. Løsningen presenteres til slutt muntlig i plenum. Gruppene settes sammen i første veiledningstime med kurslærer.

Omfang

Gruppearbeidet og veiledning med kursleder strekker seg over fem dobbeltimer hver, ti dobbelttimer tilsammen.

Oppmøtekrav for timene med med kursleder

Det er krav om 80 % oppmøte. Du må møte på fire av fem dobbelttimer.

I plenumssamlinger fører kursleder oppmøteprotokoll. Frammøteprotokoller oversendes fakultetsadministrasjonen og følges opp. Det gis ikke dispensasjon fra obligatoriske arbeidskrav. Husk å signere på kurslisten!

Oppmøtekrav for gruppearbeid uten kursleder

Det er krav om 80 % oppmøte. Du må møte på fire av fem dobbelttimer.

Det føres ikke oppmøteprotokoll over gruppearbeidet, men du må levere en egenerklæring sammen med den individuelle besvarelsen på at du har deltatt på gruppearbeidet. Det gis ikke dispensasjon fra obligatoriske arbeidskrav.

Egenerklæring (Nettskjema). (Dette behøver ikke sendes inn vår 2020).

 

Innlevering av oppgave og muntlig presentasjon

Oppgavetypene vil kunne variere over tid. 

Den skriftlige innleveringen skal være mellom 2000 og 2500 ord. Dette inkluderer fotnoter, men ikke litteraturlister og registre. Besvarelser utenfor disse grensene vil ikke bli godkjent. Innleveringen leses og vurderes av kurslærer, og presenteres muntlig av studentene i klassen innenfor en tidsramme på ca. 10 minutter per student.

Oppgaven skal leveres i Canvas innen annonsert dato som publiseres på semestersiden til JUS3111.

Godkjenning av Obligatorisk kurs del 2 og 3

Kurslederen gjør en faglig vurdering av den skriftlige besvarelsen og den muntlige presentasjonen. Det blir gitt en kort skriftlig tilbakemelding på den skriftlige besvarelsen, samt muntlige tilbakemeldinger på presentasjonen. Kursleder godkjenner eller underkjenner studentens muntlige og skriftlige prestasjon. Det gis ikke karakter. Kriteriet for godkjennelse vil være om skriftlig innlevering og muntlig presentasjon samlet sett ville ha kvalifisert for bestått karakter dersom det ble gitt karakter. Vedtak om underkjennelse av obligatoriske arbeidskrav kan påklages.
 

Ikke godkjent gjennomføring av Obligatorisk kurs

Ved ikke godkjent kurs bortfaller eksamensretten i emnet. Dette er i henhold til hovedregelen i Universitets- og høyskoleloven § 3-10. Du orienteres om eventuell bortfall av eksamensretten av fakultetsadministrasjonen. Eksamensmeldingen i emnet slettes og du må utsette eksamen inntil arbeidskravet er godkjent et senere semester. Se mer informasjon om dette her.

Publisert 4. okt. 2011 10:00 - Sist endret 27. mars 2020 14:44