VALPRAKS – Praksisordning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet videreføres med ny emnekode fra og med Høst 2011, se JUS5010 – Praksisordning. Emnet gir nå 10 studiepoeng.

Formålet med praksisordningen er å gi jusstudentene en forståelse for hva praktisk juridisk arbeid går ut på. Ordningen skal gi studentene en forståelse for hvilke krav yrkeslivet stiller til juridisk kunnskap og juridisk yrkesrolle. Formålet er videre å gi impulser til studentenes læringsprosess.

Praksisen består av tre elementer - en kortvarig praksisforberedende undervisning, utplasseringsperioden og rapportskriving. Du må gjennomføre alle disse aktivitetene for å få godkjent praksis som valgfag.

Fakultet tilbyr hvert semester en rekke interessante praksisplasser. På hver arbeidsplass utpekes en jurist som er studentens veileder og som gir nødvendig veiledning om arbeidsoppgaver.

Hva lærer du?

Gjennom å delta på ordningen får du mulighet til å praktisere dine juridiske kunnskaper i en periode på 6 uker.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Påmeldingsfrist

Fristen for påmelding til praksisordningen er 25. januar i vårsemesteret og 25. august i høstsemesteret.

Undervisning

Før utplassering på praksisstedet må studentene delta på praksisforberedende undervisning. Denne består av en dag med obligatoriske forelesninger i følgende emner:

  • formålet med praksisordningen
  • bevisstgjøring av yrkesrollen.
  • utforming av praksisrapport.
  • administrative og praktiske spørsmål.

Eksamen

Deltagelse på praksisforberedende undervisning er obligatorisk.

Praksisrapport (mellom 3500-4500 ord) vurderes til bestått / ikke bestått.

Innleveringsfrist for praksisrapporten i høstsemesteret er 15. desember, i vårsemesteret 1. juni. Rapporten leveres på Informasjonssenteret. Rapporten leveres i et papirbasert eksemplar i tillegg til diskett eller cd. Sensur faller før vitnemålsutdelingen. Se ellers reglementet for praksisordningen nedenfor.

Kontaktperson på praksisstedet skal fylle ut et skjema som bekrefter at praksisen er avviklet i forhold til reglementet og dermed er godkjent. Dette skjemaet skal praksisstedet sende til fakultetet.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Annet

Juss-buss og JURK

Vi gjør oppmerksom på at godkjent og ulønnet medarbeiderperiode fra Juss-buss eller JURK godkjennes som fritakgrunn ifg. § 10 i reglementet. Søknad med dokumentasjon sendes studieseksjonen.


Regelverk

Reglement for praksisordning i masterstudiet i rettsvitenskap

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2011

Emnet får ny emnekode fra og med Høst 2011: JUS5010 – Praksisordning

Eksamen

Vår 2011

Emnet får ny emnekode fra og med Høst 2011: JUS5010 – Praksisordning

Undervisningsspråk

Norsk