Undervisning og eksamen

Undervisnings- og læringsformer

Fakultetet tilbyr undervisning i form av forelesninger og ulike typer smågruppeundervisning, innlevering av kurs- og fakultetsoppgaver og veiledning. Selvstudier er sammen med diskusjon og samarbeid i grupper viktige arbeidsformer for å få solid kunnskap i fagene, og å utvikle de ferdigheter graden forutsetter, samt den generelle kompetanse du trenger for å realisere det du har lært i studiet. Se også avsnittet om obligatorisk undervisning.

 • Undervisningstilbudet er det samme enten man har studiestart høst eller vår, på de fire første studieårene
 • For valgemner kunngjøres omfanget av undervisning og undervisningsformer i forkant av hvert semester på semestersidene.

Praksis

Som alternativ til ett av de juridiske valgemnene på 5. studieår kan studenter velge praksisordning. Les mer på emnesiden for praksisordning

Obligatorisk undervisning

I tredje, fjerde, femte og åttende semester vil du møte obligatoriske arbeidskrav i undervisningen. Emnebeskrivelsene til emnene dette gjelder, gir deg mer informasjon om hva arbeidskravet innebærer. Se også Oppbygning og gjennomføring

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk i de obligatoriske fagene, og norsk eller engelsk i valgemnene.

Undervisningssted

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Adgang til undervisning

Alle forelesninger er åpne. For kursundervisning gjelder følgende:

 • Kun studenter med studierett til jusstudiet har adgang til å søke opptak og delta på kursundervisning, samt levere kursoppgaver.
 • Studenter kan kun få opptak til undervisning en gang. Kurset regnes for fulgt selv om studenten faktisk ikke møtte opp. Se egne regler for obligatoriske arbeidskrav.
 • Studenter som dokumenterer ved legeerklæring at de har vært forhindret fra å søke opptak til kursundervisningen i søknadsperioden på grunn av sykdom, kan søke om opptak til kurs etter frist.
 • Studenter som er forhindret fra å delta på grunn av sykdom, bringing/henting av barn i barnehage, eller fordi tidspunktet for kurset kolliderer med språkundervisning ved fakultetet, skal også selv foreta kursbytte i Studentweb i nærmere angitt tidsrom. Dersom du alikevel ikke fikk byttet til et ønsket kurs, kan du ta kontakt med Infosenteret etter semesterregistreringsfrist.
 • Tillatelse til kursbytte kan gis når andre tungtveiende grunner tilsier det. Lønnet arbeid utenom studiet gir ikke adgang til kursbytte.
 • Undervisningen planlegges med tanke på anbefalt progresjon på emnene. Velger du å søke opptak til kurs på både 1. og 2. semester innad i et studieår, risikerer du å få opptak til kurs som kolliderer. Slik kollisjon gir ikke adgang til kursbytte.
 • Har du vært forhindret fra å delta på undervisning på grunn av sykdom, kan du søke om å få følge undervisningen på nytt. Du må legge ved legeattest.

For obligatoriske arbeidskrav: Godkjente obligatoriske arbeidskrav foreldes ikke. Kurs som ikke er godkjent må gjentas. Kurs som er godkjent kan gjentas etter søknad hvis du stryker til eksamen. Tidligere godkjenning av arbeidskravet bortfaller når søknaden innvilges. Ved bestått eksamen kan kurset og arbeidskravet ikke gjentas.

Eksamens- og vurderingsformer

Alle eksamener i obligatoriske emner avholdes hvert semester.

Hva eksamen omfatter
Eksamen kan presentere problemstillinger fra:

 • Det aktuelle emnets læringsmål
 • Obligatoriske og anbefalte forkunnskapskrav, der det går fram at emnet har slike

Eksamensform
Emnene i masterstudiet i rettsvitenskap kan ha ulike eksamensformer. Emnebeskrivelsen gjør rede for det enkelte emnes eksamensform.

For eksamensformer ved UiO se Utfyllende regler til § 5.1 i forskrift om studiet og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Vilkår for å fremstille seg til eksamen
Formelle krav for å fremstille seg til eksamen:
1) Gjentaksregler må ikke være til hinder for at man framstiller seg til eksamen.
2) Eksamensmelding må være registrert
3) Semesterregistrering må være gjort og semesteravgift må være betalt.
4) Eventuelle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent

Faglige krav for å framstille seg til eksamen
Faglige krav for å framstille seg til eksamen i studieprogrammet fremgår av emnebeskrivelser (obligatoriske forkunnskapskrav). Alle obligatoriske forkunnskapskrav må være bestått senest semesteret før man skal framstille seg til eksamen i det aktuelle emnet. Anbefalte forkunnskaper beskriver kunnskaper man må ha for å gjennomføre emnet på en god måte, men eksamen trenger ikke å være bestått.

Utsatt prøve
Det arrangeres ikke utsatt prøve i emner som har eksamen hvert semester. Se emnebeskrivelse for nærmere informasjon for det enkelte emne.

Regler for eksamen og tilrettelegging av eksamen finner du i Nærmere regler for Det juridiske fakultet kapittel 2. - 4.

Eksamensspråk

I alle obligatoriske emner gis eksamensoppgaven på norsk. Den kan besvares på norsk, svensk eller dansk. For valgemnene kan programutvalget for masterstudiet i rettsvitenskap fastsette annet eksamensspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Målform
For gyldig eksamensoppgavers målform og eksamensbesvarelsers språk se Forskrift for studier og eksamen ved Universitetet i Oslo §§ 5.4.1 og 5.4.2.

Karaktersystem

Emnene som inngår i studieprogrammet benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ves Universitetet i Oslo.

For praksisordningen gis karakteren bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler til skoleeksamen og norske valgemner

Hjelpemidler til skoleeksamen, anbefalte/spesielle hjelpemidler for det enkelte valgemne og regler for innarbeidelser

Hjelpemidler til engelske valgemner

Auxiliary materials allowed during examinations for courses taught in English

Begrensninger i adgangen til gjentak av eksamen

Tregangersregel
Man kan framstille seg til en eksamen inntil tre ganger, jf. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 5.6
Når eksamen er bestått er gjentak underlagt regler for gjentak av bestått eksamen. Gjentak av bestått eksamen er underlagt kvoteordning

Kvoteordning
I løpet av masterstudiet i rettsvitenskap har du totalt fire muligheter til gjentak av beståtte eksamener, kvoten gjelder alle emner som inngår i grad med unntak av ex.phil og ex.fac (den enkelte eksamen er likevel underlagt tregangersregel).

I kvoten teller også ikke bestått, ikke møtt til eksamen og trekk under eksamen.

For studenter med innpassede studieår fra andre juridiske utdanningsinstitusjoner reduseres kvoten reduseres med ett forsøk for hvert studieår som er innpasset. Merk også at det telles som et gjentak, og med det ett forsøk i kvoten dersom du avlegger ett studieårsemne som allerede er innpasset. 

Se Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 5.6 (7).  

Overgangsbestemmelser

 • Studenter som har JUS3211 Formuerett II og som ønsker å gjenta emnet, må avlegge både JUS3212 Formuerett II og JUS3220 Rettshistorie, ingen av disse emnene kan kombineres med JUS3211.
 • Studenter som ikke har gjentatt bestått eksamen i 2004-ordningen, har fire gjentak til disposisjon i 2011-ordningen.
 • En avdelingseksamen teller som to av fire gjentak, en eksamen i 2011-ordningen teller som ett av fire gjentak:
  • Studenter som har gjentatt bestått eksamen én gang i 2004-ordningen, har to gjentak til disposisjon i 2011-ordningen.
  • Studenter som har gjentatt bestått eksamen to ganger i 2004-ordningen, har ikke gjentak til disposisjon i 2011-ordningen.
 • Ønsker du å gjenta ett emne avlagt i gammel ordning i ny ordning, bør du merke deg at dette gjelder som gjentak i tre-gangersregelen og kvoteordningen jf. UiO-forskriften § 5.6 (5)
 • Gjentak gjort før høst 2008 teller ikke med i kvoten, gjentak av Ex.phil og Ex.fac teller heller ikke med. Jf. Utfyllende regler til Forskrift for studier og eksamener ved Universitetet i Oslo §§ 7.1.6 og 7.2.1/7.2.2, punkt a5)
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. juni 2018 13:05