Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Emnet undervises annethvert vårsemester. Neste gang emnet tilbys er våren 2008.

Emnet tar for seg biologiske, fysiske og kjemiske prinsipper som bakgrunn for plantenes økofysiologi og samvirke med andre organismer.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene økt forståelse av miljøets påvirkning på planters vekst og utvikling, og vise hvordan fotosyntetiserende organismer inngår i økosystemene.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i Biologi

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot BB353

Undervisning

Emnet undervises i vårsemesteret og varer ett semester. Undervisningen gis i form av 45 timer forelesninger, 20 timer kollokvier/ demonstrasjoner / lab.

Eksamen

Godkjent deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å kunne få bestått eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer. Bestått/ikke bestått.

Informasjon om eksamen Informasjon om utsatt prøve

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Annethvert vårsemester, neste gang emnet tilbys er våren 2008

Eksamen

Annethvert vårsemester

Undervisningsspråk

Norsk