Dette emnet er erstattet av ITLED4261 – IT-arkitektur.

ITLED4260 – IT-arkitektur

Kort om emnet

Emneansvarlig

Bilde av Bendik BygstadBendik Bygstad

Professor ved Institutt for informatikk, UiO.

Arbeider med sammenhengen mellom IT og organisasjon, IT-arkitektur og IT-basert tjenesteutvikling og innovasjon. Spesielt interessert i forskningsmetoder innen IT.


Forelesere

Bilde av Ole HansethOle Hanseth

Professor ved Institutt for informatikk, UiO.

Arbeider særlig med forskning på teknologiske infrastrukturer, systembruk i helsesektoren samt komplekse systemer og sammenhengen mellom systemmessig og organisatorisk kompleksitet. Ole Hanseth CV (pdf)


Bilde av Hans Petter AanbyHans Petter Aanby

Aanby var IT-direktør i Norwegian i mange år, og har vært innleid CIO i SAS siden 2013. Han er en profilert ekspert på sammenhengen mellom IT-arkitektur og forretningsutvikling.


Emnet gir en oversikt over moderne IT-arkitekturer, med vekt på virksomhetsarkitektur og tjenesteorientert arkitektur. Det legges vekt på forholdet mellom arkitektur og innovasjon, både i privat og offentlig sektor.

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Emnets kunnskapsgrunnlag er i hovedsak internasjonale rammeverk for Enterprise Architecture og SOA, supplert med empirisk forskning om erfaringer med disse rammeverkene i praksis.

Hovedmålet er å gi studentene et helhetlig grunnlag for arbeid med IT-arkitektur. Det legges vekt på å utvikle studentens evne til å være kritisk konstruktiv i forhold til rammeverkene. Deltakernes egen erfaringsbakgrunn og jobbutfordringer vil bli trukket inn i undervisningen.

Hva lærer du?

Kunnskap

Har kjennskap til utviklingen av sentrale teorier og rammeverk innen IT-arkitektur
Har kunnskap om utvalgte teorier og rammeverk innen virksomhetsarkitektur: Zachmann, Ross/Weill, TOGAF og komplekse systemer
Har kunnskap om prinsipper og innføring av tjenesteorientert arkitektur (SOA) og cloud computing
Kan formulere en forskbar problemstilling innen IT-arkitektur, knyttet til egen virksomhet

 

Ferdigheter

Kan velge og begrunne en fornuftig undersøkelsesmetode, tilpasset problemstillingen
Kan gjennomføre en systematisk datainnsamling og dataanalyse
Kan presentere relevante funn og vurdere troverdigheten av disse

 

Kompetanse

Reflekterer over forholdet mellom egne funn og tidligere forskning innen IT-arkitektur, og diskuterer praktiske og teoretiske implikasjoner

Kan lage et sammendrag for beslutningstakere om valg av IT-arkitektur, med alternativer og anbefaling

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Anbefalte forkunnskaper

Forutsetter ikke spesielle forkunnskaper.

Undervisning

Emnet gjennomføres i seminarform, med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver. Det forventes aktiv deltakelse av studentene.

Til første samling skal studentene utarbeide et kort notat (en til to sider) om hva som er de IT-relaterte hovedutfordringene i egen virksomhet. Med utgangspunkt i dette skal studentene mellom første og andre samling utarbeide et opplegg til den prosjektoppgaven som utgjør eksamen på kurset.

På andre samling skal dette opplegget presenteres og diskuteres i gruppen. Etter siste samling vil studentene få ca. fire uker til å fullføre arbeidet med prosjektoppgaven.

Eksamen

Det skal skrives en prosjektoppgave, fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass.

Oppgaven skal ha følgende omfang:

–Hvis man skriver alene 6.000 ord
–To samarbeider 9.000 ord
–Tre samarbeider 12.000 ord
–Vesentlige avvik (dvs. mer enn 10 prosent) fra overnevnte formkrav vil medføre dårligere karakter

Flere enn tre kan ikke skrive sammen. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Oppgaven skal leveres ca. fire uker etter siste samling.

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Karakteren blir tilgjengelig i StudentWeb etter at sensuren har falt. Du kan også bestille karakterutskrift

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Ved for få påmeldte kan emnet utsettes/avlyses.

Kursavgift

25 000,-