Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er erstattet av HUMIT1731

Hypermedier, multimedier, interaktive medier, digitale medier, hypertekst o.a. er alle begreper som vi normalt knytter til de senere års bruk av datamaskinen. I emnet vil en diskutere/definere slike begreper ved å fokusere på utvikling av datamaskinen fra redskap og verktøy til at den i dag stadig oftere sees på som et medium. Dette aspektet er særlig knyttet til utviklingen på Internett og den store betydningen Verdensveven (WWW) synes å få for enkeltmennesket og for samfunnet som helhet. Ved siden av en mer teoretisk tilnærming til disse aspektene, vil det bli lagt stor vekt på de praktiske sidene knyttet til utvikling av et større Web-prosjekt.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder knyttet til bruk av Verdensveven. Etter emnet skal studenten kunne gi viktige bidrag i utvikling av større Web-prosjekter - særlig hva gjelder innholds- og designsiden.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Overlapper med emnet SLI150/TVI150.

Undervisning

Emnet strekker seg over et helt semester med 5 timer hver uke - delt mellom seminarer, prosjektveiledning og oppgaveløsning.

Eksamen

Det gis 4 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen; tre mindre og én større som har form av et gruppeprosjekt. Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

Eksamen består av en 3-timers skriftlig eksamen. Karakterskala: Bestått / ikke bestått.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se
/studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Merk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Emnet gikk siste gang H06 - emnet er overflyttet til Humanistisk fakultet med emnekode HUMIT1731.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk