Dette emnet er nedlagt

TOOL5100 – IKT-basert samarbeidslæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene grunnleggende forståelse i IKT & Læring sett fra CSCL (Computer Supported Collaborative Learning). IKT-basert samarbeidslæring er hvordan IKT kan støtte læring i grupper (samlokalisert og distribuert). Emnet tar som utgangspunkt praktiske problemer som blir illustrert ved hjelp av forskningsprosjekter ved InterMedia, IFI og PFI, og som beskrives i litteraturen på feltet. Utvalgte temaer diskuteres og forklares ved hjelp av teorier om sosial interaksjon og samarbeidslæring. Hvert semester velges et teoretisk begrep som utforskes i detalj på tvers av de underliggende disipliner. Disse begrepene fungere som perspektiv for å analysere sosial interaksjon, kontekster, artefakter og resultater av gruppelæring. Hvordan designe bruksmuligheter og begrensinger i digitale omgivelser (læringsteknologier, samarbeidssystemer og sosial programvare) som støtter ønskede prosesser og hindrer negative effekter er en implikasjon av disse analysene, som det fokuseres på i dette emnet.

Hva lærer du?

Etter kurset skal studentene kunne evaluere IKT-baserte systemer i forhold til ulike læringssituasjoner innen utdanning og arbeid. Studentene skal kunne foreslå design av komponenter til IKT løsninger for læring i gitte situasjoner i arbeidslivet. Dette forutsetter kjennskap til sentrale teorier innen CSCL og CSCW, som blir gjennomgått i emnet. Studentene skal kunne redegjøre for noen grunnleggende prinsipper i de enkelte fagtradisjonene som ligger til grunn, og relatere fagene til hverandre ved hjelp av praktiske øvelser i analyse og design. Studentene skal etter kurset vite hvilke muligheter og begrensninger som knyttes til læring ved hjelp av digitale omgivelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt masterstudenter, men ved ledig kapasitet vil bachelorstudenter også kunne ta emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningsformer er IKT demonstrasjoner, forelesninger og diskusjoner, 3 timer hver uke over en periode på 15 uker. Normalt vil en 3-timers økt se ut som følgende: a) demonstrasjon (1. time), b) presentasjon av nytt stoff (2. time) og c) diskusjon (3. time). Studentene vil bli delt inn i grupper på 2-3 for prosjektarbeid, som arrangerer kollokvier etter en fastlagt plan og etter egne behov. Forskere og stipendiater fra InterMedia deltar i undervisningen. Deltagerne får tilgang til ressurser og verktøy i InterMedia Lab.

Eksamen

Deleksamener underveis samt avsluttende eksamen. Underveis: Skrive ensiders oppsummering av 3 forelesninger (10%) og prosjektrapport (3 faser) i gruppe på 2-3 (40%). Avsluttende: individuell, muntlig eksamen (50 %). Alle deler må være bestått og alle må være bestått i samme semester. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av deleksamener.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilsynssensor for emnet: Frode Guribye

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.
InterMedia er faglig ansvarlig for emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet ble undervist i vårsemesteret til og med våren 2008.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk