Dette emnet er nedlagt

ENT4011 – Kunnsign - Etablererkurs med fokus på kunnskaps- og designbedrifter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

ENT4011, Kunnsign-Etableringskurs er et studietilbud på masternivå for studenter ved Det humanistiske, Det samfunnsvitenskapelige, Det utdanningsvitenskapelige, Det teologiske fakultet, AHO og KHIO som ønsker å starte egen virksomhet:

• Finnes det et marked for denne typen kunnskap og hvordan fungerer dette?
• Hva har egentlig en Kunnsign-student tilby sett fra et markedssynspunkt?
• Hvordan har andre Kunnsign-bedrifter lykkes i markedet?
• Hvordan skal man lage produkter av denne typen kunnskap?
• Hvordan skal man definere markedet og etterspørselen etter
kunnskap og designprodukter/tjenester?
• Hvordan skal man sette priser på produkter/tjenester?
• Hvordan skal man selge kunnskap og produkter?
• Hvordan skal man sette opp regnskap, budsjetter og prognoser?
• Hvilken selskapsform bør man velge for å etablere en bedrift?

Hva lærer du?

Med fokus på kunnskapsbasert nyskapning innen de humanistiske, samfunnsvitenskapelige, utdanningsvitenskapelige, juridiske og teologiske fagområdene samt arkitektur, design og kunst (Kunnskap og design) skal emnet bidra til bevisstgjøring av studentenes egen kunnskap, dens verdi og hva potensielle kunder er villige til å betale for. Studentene skal få en innføring i viktigheten av markedsføring og hva det praktisk innebærer å starte sin egen virksomhet. Studentene vil også lære å sette opp regnskap og budsjett. Kurset er praktisk rettet og baseres i stor grad på erfaringer fra nystartede bedrifter innenfor de aktuelle fagtradisjoner. Studentene vil etter endt kurs være i stand til å beskrive sin idé gjennom en forretningsplan.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Søknad foretas via studentweb. I tillegg må søkere sende inn et motivasjonsbrev på en halv side (12 pkt. font størrelse) Motivasjonsbrevet sendes til innlevering@sfe.uio.no.

Overskrift på eposten skal være Kunnsign motivasjonsbrev. Husk å skrive ditt fulle navn i eposten, eller ditt fødselsnummer. Dette motivasjonsbrevet må være oss i hende innen den felles fristen for undervisningsoppmelding. Ved eventuell oversøking vil motivasjon, studiepoeng og akademiske prestasjoner bli vurdert.

Emnet følger felles opptaksfrister ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever ingen spesielle forkunnskaper, men studenter som er interessert i å starte sin egen virksomhet vil bli foretrukket ved en eventuell oversøkning. Studenter som har en forretningsidé vil ha størst utbytte av emnet, da denne vil være gjenstand for skriftlig eksamensoppgave som også skal presenteres muntlig.

Overlappende emner

ENT4010

Undervisning

Undervisningen gjennomføres som helgesamlinger bestående av forelesninger og diskusjoner, samt øvingskurs mellom samlingene. I tillegg må det påregnes selvstendig arbeid med innleveringsoppgaver mellom samlingene. Helgesamlingene har obligatorisk oppmøte.

Eksamen

Som del av emnet må studentene levere inn en skriftlig oppgave etter endt kurs i form av en fullstendig forretningsplan. Denne vil vurderes med bokstavkarakterer som vil utgjøre 50 % av totalkarakteren. I tillegg skal oppgaven presenteres muntlig i plenum. Presentasjonen vil også vurderes med en bokstavkarakter og tillegges 50 % vekt av totalkarakteren.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gikk foreløpig siste gang høsten 2008.

Undervisningsspråk

Norsk