Dette emnet er nedlagt

MF9000 – Medisinsk forskningsmetode: Introduksjonskurs

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter grunnleggende forskningsmetode i medisinsk forskning som forskningsprosess, formulering av problemstilling, oppstilling av testbare hypoteser, prosjektplanlegging, metoder for innsamling og analyse av data, presentasjon av forskningsresultater og forskningsformidling. Det omfatter også sentrale tema innen vitenskapsteori, vitenskapsetikk og forskningsetikk.

Hva lærer du?

Deltakerne gjøres fortrolig med emnet som angitt over. De vil etter endt kurs kunne vurdere og diskutere vitenskapsteoretiske og etiske aspekter ved medisinsk forskning, gjennomføre litteratursøk og bruke personlige databaser. De vil også kjenne til grunnleggende molekylærbiologiske metoder, kvalitative metoder, planlegging og analyser av kliniske og epidemiologiske studier, og statistikkprogrammet SPSS.

Læringsmål i vitenskapsteori:
Innen naturfaglig vitenskapsteori skal deltagerne ha kjennskap til sentrale temaer som kausalitet, vitenskapelige slutningsformer, forklaringsmodeller, hypotesetesting, former for vitenskapelig usikkerhet og en forståelse av hva som skiller vitenskapelig aktivitet fra annen sosial aktivitet.

Innen samfunnsfaglig vitenskapsteori skal deltagerne ha kjennskap til forholdet mellom fortolkning, forståelse og forklaring, mellom makt, ideologi og interesser og vurdering av gyldighet og generalisering.

Læringsmål i forskningsetikk:
Kunnskap om grunnleggende prinsipper og regelverk for forskning på mennesker.

Læringsmål i vitenskapsetikk:
Deltagerne skal ha kjennskap til grunnleggende normer for vitenskapelig aktivitet og kunne skille ut og beskrive ulike former for vitenskapelig uredelighet. Særlig gjelder dette for normer for medforfatterskap, sitering og referering.

Samlet skal vitenskapsteorien, vitenskapsetikk og forskningsetikk oppøve deltagernes ferdigheter til kritisk refleksjon over vitenskapenes roller og normer. Det skal gjøre deltagerne i stand til å se sin forskning i et større perspektiv.

Læringsmål i statistikk og studiedesign:
Deltakerne skal ha nok kjennskap til basale epidemiologiske og statistiske begreper og verktøy til å kunne vurdere publiserte studier knyttet til klinisk og epidemiologisk forskning. De skal ha tilstrekkelig kunnskap om epidemiologiske og statistiske begreper som prevalens, insidens, spredningsmål, effektestimater, risikovurdering, statistisk styrke og signifikans, til å kunne legge opp forslag til hvordan slike studier skal gjennomføres med hensyn til data-innsamling og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater ved UiO og studenter ved Forskerlinjen i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Eksterne søkere vil få opptak ved ledig kapasitet.

Det vil bli tatt opp 60 deltakere til emnet for hver kursperiode.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Emnet består av en blanding av forelesninger og øvelsesarbeid, med vekt på arbeid i grupper. Deltagerne vil også presentere og drøfte problemstillinger fra egen forskning.

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Emnet vil gå over to uker med en ukes opphold mellom hver undervisningsuke.

Emnet undervises også på engelsk:
MF9000E Research methods in medicine and health sciences: Introductory course

Eksamen

Hjemmeeksamen etter avsluttet emne vil evaluere hvorvidt læringsmålene er nådd. Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

I tillegg til eksamensreglementet ved UiO gjelder internasjonale standarder for sitering og referanser som blir undervist i emnet for eksamen.

Det må også leveres en egenerklæring

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Emnet er omlagt fra våren 2010 og er erstattet med MF9010 og midtveismodulen

Undervisningsspråk

Norsk