Dette emnet er nedlagt

MF9220 – Forskerskole: Helsefaglig tilnærminger til intervensjonsforskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Helsefaglige tilnærminger til intervensjonsforskning er et vidt tema som har i seg kunnskap av substansiell og metodisk karakter relatert til utredning av behov, valg av mål og tiltak, gjennomføring av intervensjoner og evaluering av effekt og innsikt i prosess. I dette ligger det flerfaglighet / tverrfaglighet og ulike vitenskapsteoretiske posisjoneringer som igjen utleder et stort spekter av tema /teorier og ulike vitenskapelige metoder. Innenfor tema ligger også etiske spørsmål.

Forskerskolen i helsefaglig tilnærming til intervensjonsforskning tilbyr et toårig løp i en PhD opplæringsdel. Forskerskolen er organisert i 4 semester og består av 4 typer aktiviteter; introduksjonskurs (2stk), veiledningsseminarer (6stk), workshoper (8stk) og konferanser som fordeler seg over en periode på 2 år. Introduksjonskursene er av generell karakter og berører overordnede tema relatert til ulike teoretiske og metodiske forhold ved ikke – medikamentelle intervensjoner som utredning av behov, valg av mål og tiltak, gjennomføringer av intervensjoner og evaluering av effekt. Introduksjonskursene varer hver seg i 3 dager. Kurs 1 fokuserer på grunnlagstenkning relatert til tema helsefaglige tilnærminger og intervensjoner og kurs 2 fokuserer på metode og design. Workshops er temaseminarer som kan være av generell karakter og rette seg mot alle kandidatene, eller det kan være av spesiell karakter og rette seg mot et mindre antall kandidater som arbeider innenfor et spesifikt område. Workshops inneholder forelesninger og diskusjon og varer 1-2 dager avhengig av tema. Kandidaten skal ha anledning til å sette seg inn i det aktuelle tema på forhånd gjennom anbefalt litteratur. Veiledningsseminarer samler kandidater og veiledere i grupper som arbeider med problemstillinger av liknende art. Seminarene er spesialiserte avhandlingsseminar. Gruppene består av max. 6 kandidater med veiledere. Kandidatene legger her fram ulike forhold knyttet til egne prosjekter for diskusjon. Veiledningsseminarer varer fra en halv dag til 1 dag. Gruppene ledes av seniorer med relevant kompetanse.
Det vil også bli arrangert konferanser tilknyttet forskerskolen gjennom perioden. Disse arrangementene representerer en mulighet til å invitere eksperter nasjonalt og internasjonalt og at deltagerne selv får presentere sine arbeider for et større publikum.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg kunnskap om og innsikt i ulike vitenskapsteoretisk posisjonering relatert til intervensjonsforskning i helsefag, ulike teoretiske og metodiske perspektiver som danner grunnlag for helsefaglig tilnærming til intervensjonsforskning, samt etiske problemstillinger denne type forskning reiser. Studentene skal oppøve evnen til fagkritisk refleksjon, utvikle sin analytiske kompetanse og etiske vurderingsevne relatert til tema helsefaglige tilnærminger til intervensjonsforskning.

Opptak og adgangsregulering

For å delta på dette emnet må du ha opptak til ph.d.-programmet i medisin ved Universitetet i Oslo eller ph.d.-programmet i medisin og odontologi ved Universitetet i Bergen. Kandidater som har søkt om opptak til ett av disse programmene innen påmeldingsfristen kan også delta på emnet. Kandidater som er tatt opp ved tilbydende grunnenheter vil prioriteres.

Det vil bli tatt opp 20 kandidater til emnet.

Det vil i den grad det er plass være mulig å delta på enkelte av kursene og workshopene uten å ta hele emnet. Søknader om dette rettes direkte til kontaktperson for den enkelte aktivitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Forelesninger, diskusjoner i gruppe og i plenum.

Eksamen

Hjemmeoppgave i etterkant av kurs og workshop. Det gis karakteren bestått/ikke bestått

Begge kursene og minst 4 av workshopene må bestås for å få emnet godkjent. I tillegg kreves det deltagelse på alle veiledningsseminarene. Hvert kurs gir 3 studiepoeng, hver workshop 2 studiepoeng og hvert veiledningsseminar gir 1 studiepoeng. Godkjent emne gir 20 studiepoeng.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering av emnet gjøres ved sluttevalueringer av de enkelte aktivitetene i emnet. Det vil også bli gjennomført en evaluering av emnet som helhet etter første gjennomføringssyklus våren 2011.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Det er ikke avklart om emnet vil avholdes igjen

Undervisningsspråk

Norsk

Undervises på engelsk ved behov