Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Bakgrunn:
Sykdom er fokus for en av Norges største sektorer (helsevesenet) som beslaglegger betydelige og stadig økende deler av statsbudsjettet. Sykdom brukes også for å identifisere hva som har krav på oppmerksomhet fra helsetjenesten og hvem som har rett på goder, som fritak fra arbeid og sykepenger. I tillegg er sykdom noe den enkelte bruker for å forstå sin egen situasjon og forklare den for andre: "Jeg kan ikke arbeide, fordi jeg er syk". Dessuten er sykdom en grunnleggende erfaring ved det å være menneske: Sykdom er noe alle mennesker opplever i løpet av livet, og som de fleste dør av. Daglig kan vi se kamper om hva som er sykdom: Kronisk utmattelsessyndrom, myalgisk encefalopati, amalgamforgiftning, nakkesleng, fibromyalgi, irritabel tarm. Men hva er sykdom? Hvordan kan vi sette grensen mellom syk og ikke-syk? Hvorvidt er sykdom et vitenskapelig eller et sosialt (moralsk) anliggende? Dette seminaret vil sette søkelyset på sykdomsbegrepet: Hvordan det har endret seg opp gjennom historien. Hvilke kunnskapsmessige forståelsesrammer det er formet av, behandlingsmulighetenes betydning og ulike perspektiver på sykdom. Seminaret vil analysere sykdomsbegrepet ut fra vitenskapsteoretiske,(språk) filosofiske og etiske teorier og posisjoner.
Innhold:
1. ”Hva er sykdom?” – et helsefaglig og filosofisk spørsmål presentert gjennom historiske glimt av sykdommers vekst og fall.
2. Er sykdom en ting: Hva gjør at sykdom utgjør en enhet? Hva slags enhet er en sykdom?
3. Sykdom som avvik fra en norm. Om ulike former for funksjonalistiske sykdomsoppfatninger.
4. Har tilfeller av sykdom noe felles? Om forholdet mellom begrep og verden.
5. Sykdom som begrep. Å undersøke sykdom gjennom begreper(semantikk).
6. Sykdom som opplevd fenomen.
7. Sykdom som natur eller kultur: Er sykdom en sosial konstruksjon?
8. Sykdom som komplekst begrep og ulike perspektiver på sykdom. (Disease, illness, sickness)
9. Oppsummering: Helsefag og filosofi

Hva lærer du?

Oppnå forståelse for grunnleggende utfordringer i helsetjenesten gjennom filosofisk analyse (inklusive vit.teori, etikk, språkfilosofi).
Seminaret skal lede til:
1. KUNNSKAP: sykdomsbegrep, sykdomstaksonomi, sykdomsteorier og pragmatikk.
2. EVNER: Å identifisere og analysere ulike aspekter ved sykdom, samt kritisk refleksjon.
3. HOLDNINGER: Åpenhet overfor sykdommens mange roller og manifestasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og forskerlinjenstudenter i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det tas opp 45 deltakere til emnet.

Påmelding fra 1. juni til 29. september

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Emnet undrvises 5.10.-9.10.2015

Undervisningsformer:
Forelesninger, diskusjoner og gruppearbeider.
Forelesninger fulgt av gruppediskusjoner inngår som en del av kurset, og det forventes at deltagerne både deltar i og presenterer resultater fra dette arbeidet.
 

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kursprøve: Hjemmeeksamen (3 uker)
Godkjent kurs forutsetter også aktiv deltagelse og gjennomføring av gruppearbeider. Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Ph.d.
Undervisningsspråk
Norsk