Dette emnet er nedlagt

MF9370 – Systematiske oversikter og metaanalyser som forskningsmetode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset er beregnet for PhD-studenter, masterstudenter, forskere og klinikere som ønsker å lage en systematisk oversikt. Kurset vil ha spesielt fokus på systematiske oversikter om effektspørsmål, og vil gi deltakerne innføring i det metodiske grunnlaget for systematiske oversikter og meta-analyser.

Hva lærer du?

Hovedformålet med kurset er å utarbeide en protokoll for en systematisk oversikt for et effektspørsmål som deltakerne selv velger. Noen av delmålene på veien mot en ferdig protokoll:

  • formulere tydelige forskningsspørsmål
  • forstå viktige prinsipper ved systematiske litteratursøk
  • vurdere risiko for systematiske skjevheter (bias) i effektstudier
  • hente ut data fra enkeltstudier og vurdere om meta-analyser er hensiktmessig
  • utføre meta-analyse i RevMan
  • vurdere variasjon i studieresultater (heterogenitet)
  • trekke slutninger basert på systematiske oversikter ved hjelp av GRADE

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og forskerlinjenstudenter i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det tas opp 15 deltakere til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kandidatene bør ha noe bakgrunnskunnskap om forskningsmetode og -design, og bør ha trening i å lese vitenskapelige artikler publisert i internasjonale tidsskrift.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring med internasjonale vitenskapelige artikler. Kjennskap til vitenskapelige litteraturdatabaser (f eks Medline,
PubMed, Embase). Kjennskap til referanseverktøy (f eks Reference Manager, End Note)

Undervisning

Undervisningen består av åtte halvdagssesjoner med ca fire ukers mellomrom, og avsluttes med en heldagssamling i mai. Undervisningsformen veksler

mellom forelesninger, praktiske oppgaver og gruppeveiledning, og det forventes noe egenarbeid i tiden mellom samlingene. Kandidatene kan få inntil to timer individuell veiledning i forbindelse med utforming av protokoll for
en systematisk oversikt om et selvvalgt effektspørsmål.

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å få avlegge kursprøve. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Underveis i kurset vil kandidatene få avgrensede innleveringsoppgaver, og som vil lede frem til en protokoll for en systematisk oversikt om et effektspørsmål. Avsluttende kursprøve/eksamen består i at kandidatene leverer en protokoll for en systematisk oversikt for godkjenning.

Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

6

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)