Dette emnet er nedlagt

MF9440 – Finansierings- og avlønningsordninger i helsesektoren

Kort om emnet

Ideen bak dette kurset er å gi deltakerne kunnskap fra forskningsfronten om egenskaper ved ulike finansierings- og avlønningsmåter i forhold til målene samfunnet har for helsesektorens virksomhet. Tankegangen er at valg av finansieringsmåte eksplisitt eller implisitt gjenspeiler hvordan man prioriterer mellom ulike delmål samfunnet har for helsesektoren.

Hva lærer du?

Det er flere nivåer av disse problemstillingene:

Nivå 1: Finansiering av helsesektoren som helhet
Egenskaper ved egenbetaling, private forsikringsordninger, sosialforsikringsordninger og skattefinansierte ordninger

Nivå 2: Finansiering av organisasjoner av tjenesteytere /foretak i helsesektoren

Nivå 3: Avlønning av de enkelte tjenesteyterne innen organisasjonene

Det vil være viktige samspill mellom disse nivåene. I litteraturen er såkalt ’alignment of incentives’ sentralt. For eksempel kan det lett gå galt hvis sykehuset får et fast budsjett, mens de enkelte avdelingene er finansiert fee for service.

Kurset vil både inneholde en teoretisk del og en del som omhandler empiriske studier.

De seinere åra har det i den empiriske forskningen vært mye oppmerksomhet knyttet til å identifisere årsaker og ikke bare statistiske sammenhenger på dette området. Ved hjelp av ulike statistiske teknikker mener forskerne å kunne identifisere årsakssammenhenger også fra observasjonsdata. Dette er viktige resultater innen et område der randomiserte studier ofte ikke er mulig å gjennomføre. Kurset vil legge vekt på en innføring i empiriske metoder for å identifisere virkninger av finansierings-og avlønningsmåter ved hjelp av mikro-data og metoder som har som formål å korrigere for såkalt seleksjonsskjevhet.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og forskerlinjestudenter i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det tas opp 25 deltakere til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studier i økonomi, helseadminisstrasjon, statsvitenskap eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Mastergrad i økonomi, helseadminisstrasjon, statsvitenskap eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen foregår over fem dager a 4-5 timer.

Eksamen

Avsluttende eksamen: Essay.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Det er ikke avklart når emnet vil avholdes

Undervisningsspråk

Vekselsvis på norsk og engelsk.