Pensum/læringskrav

Litteratur

Blanchard, Macroeconomics, Prentice Hall, 2003, International Edition, kap 1-9, 14-27.

En liste av forelesningsnotater som ligger på nettet. Listen vil bli endelig fastlagt av faglærer ved begynnelsen av semesteret. Følgende liste gjelder foreløpig:

H. Bjørnland ”Kilder til konjunktursvingninger i norsk økonomi” , Økonomiske Analyser 4/98

Per Richard Johansen og Torbjørn Eika: Drivkrefter bak konjunkturforløpet på 1990-tallet,Økonomiske analyser 6/2000

Jarle Bergo: Pengepolitikk, konjunkturer og konkurranseevne, foredrag av visesentralbanksjef 5. september 2002

S. Holden ”Mundell-Fleming-modellen ved perfekt kapitalmobilitet ”;

S. Holden ”Arbeidsmarked og likevektsledighet”,

S. Holden ”AS-AD-modellen”,

S. Holden “IS-RR-modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken.”

(alle vil bli lagt ut på http://folk.uio.no/sholden/ECON2310-H03-sh.htm)

Norges banks inflasjonsrapport (siste utgave).

Salg av pensum

Bøker kan kjøpes på Akademika.

Publisert 25. apr. 2006 00:40 - Sist endret 23. nov. 2015 10:10