Klinikk for barne- og familieterapi

Kort om emnet

Du deltar i en langsgående lærerveiledet seminargruppe sammen med de andre studentene som har startet med barneklinisk praksis (BFT) på PSYC6300 i 11. semester.  Temaene på seminaret er både innholdsmessig og tidsmessig lagt opp for å fungere parallelt med praktikumgruppene på PSYC6300, og vil dekke aspekter som er sentrale i det terapeutiske arbeidet i barneklinisk praktikum. Det er lagt vekt på stor grad av egenaktivitet fra studentenes side for å innhente, legge fram og drøfte oppdatert kunnskap innenfor hvert av kursets temaer.
Formål 
Emnet gir en videregående opplæring i sentrale forståelsesmåter, begreper, endringsprinsipper og intervensjonsformer innenfor terapeutisk arbeid med barn, ungdom og deres familier. Tidligere opplæring i kartlegging og diagnostikk videreføres med sikte på å utforme kasusformuleringer og behandlingsopplegg tilpasset den enkeltes problemområde og kontekst. I undervisningen anvendes kasuistisk materiale fra praktikumgruppene som illustrasjon på forståelsesmåter, diagnostiske vurderinger og terapeutiske problemstillinger. Med referanse til pågående studentterapier i BFT-gruppene tematiseres generelle prinsipper og metoder i psykoterapeutisk behandling av barn, ungdom og deres familier. Funn fra utviklingspsykopatologisk forskning og psykoterapiforskning presenteres sammen med sentrale begreper, metoder og intervensjoner innenfor individualterapi med barn, familiearbeid og arbeid med kontekst. Kurset er knyttet til praktikum ved BFT-klinikken.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:
•    Kjenne til den historiske, juridiske og organisatoriske konteksten for barneterapeutisk virksomhet i Norge
•    Ha oppdatert kunnskap om viktige elementer i en utviklingspsykopatologisk  forståelsesmodell, som predisponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer. 
•    Ha kunnskap om hva man vet om de grunnleggende forutsetningene for endringsprosesser i psykoterapi med barn og ungdom
•    Vite hva som er grunnlaget for viktige valg om målsetning, fokus og metode/teknikk i barneterapi
•    Ha satt deg inn i de viktigste utrednings- og behandlingsmetoder for de vanligste tilstandstypene hos barn og unge.
•    Kjenne til potensielt psykisk belastende sider ved behandlerrollen og ha reflektert over hvordan du vil forholde deg til disse i fremtidig yrkesutøvelse

Ferdighetsmål

Du skal kunne:
•    Innhente relevant og oppdatert kunnskap om symptomer, utbredelse, komorbiditet og kausalitet for de vanligste tilstandsbildene man ser i klinikk for barn og ungdom 
•    Foreta begrunnede valg av utredningsmetoder og behandlingsmetoder som er relevante i saker du arbeider med.
•    Gjennomføre utvalgte kartleggingsprosedyrer og sette diagnoser.
•    Forstå og bruke kasusformulering i terapeutisk arbeid med barn og deres familier som grunnlag for å lage behandlingsplan.
•    Formidle kunnskap om den relevante tilstanden og behandlingsplanen til barn og foreldre via psykoedukasjon.
•    Anvende generelle prinsipper og utvalgte metoder for å oppnå terapeutisk endring   i arbeid med konkrete barn og deres familier.

Generell kompetanse

Du skal kunne:
•    Drive en kunnskapsbasert og forsvarlig behandlingspraksis overfor barn/ungdom og familier
•    Forholde deg ansvarlig til sentrale elementer i lovgivning og retningslinjer for pasientrettigheter og pasientbehandling
•    Forholde deg aktivt, fleksibelt, drøftende og informert til erfaringer du får i klinisk praksis, både med henblikk på enkeltsaker, din egen fungering som terapeut, problemstillinger i fagfeltet og til organisatoriske betingelser for forsvarlig behandling.
 

Publisert 18. nov. 2014 15:27 - Sist endret 14. des. 2015 09:04