Klinikk for nevropsykologi

Faglig forankring

Klinikk for nevropsykologi omhandler behandlingstiltak rettet mot personer som lever med kroniske kognitive, emosjonelle og/eller personlighetsmessige endringer som følge av sentralnervøs skade eller sykdom. Opplæringen har som siktemål en integrert forståelse av nevropsykologisk, allmennpsykologisk og psykoterapeutisk kunnskap. Differensialdiagnostiske problemstillinger vil ofte være fremtredende. Undervisningen preges av at man søker å forstå hvordan følgevirkninger av hjerneorganisk skade kan spille seg ut i pasientenes dagligliv. I tillegg til mestring av de direkte følgevirkningene av en skade, har emnet et tydelig fokus på de identitets- og rolleutfordringer som utløses av endret funksjon, og sekundære emosjonelle reaksjoner. Relasjonelle aspekter ved kroniske funksjonsnedsettelser står sentralt. Det er fokus på å identifisere risikofaktorer for problematisk psykososialt utkomme, men også beskyttende faktorer som fremmer resiliente forløp etter alvorlig skade. Tiltak tilpasses individuelt, og man vil ofte benytte en kombinasjon av psykoterapi, elementer av strukturerte kognitive rehabiliteringstiltak, psykoedukasjon og pårørendearbeid.

Praktisk gjennomføring

I hver gruppe følger man behandlingsforløpet med inntil en pasient per student, med 3-5 studenter i teamet. Alle behandlingstimer tas opp på video.
Gruppen møtes en gang i uken i tre timer med veileder. Pasienten har vanligvis en terapitime per uke. Studentterapeut fører journal over behandlingen.
Det arrangeres undervisningsklinikker hvor studentterapeut og teammedlemmer legger fram behandlingen de arbeider med. Veileder er da tilstede.

Plassering og pasientrekruttering

Behandlingstimene og veiledningen skjer i hovedsak i terapilokalene ved Psykologisk institutt. Pasienter rekrutteres i primært fra Sunnaas sykehus, og det kan i noen tilfeller være aktuelt å legge deler av undervisningen eller noen behandlingstimer dit.

Fordypningsemne og langsgående kurs

PSYC6513 Klinisk nevropsykologi - Undersøkelse og intervensjon er både et fordypningsemne og et langsgående kurs. Studenter på andre klinikker kan ta PSYC6513 som et fordypningsemne. Studenter som er på Klinikk for nevropsykologi har dette som et langsgående kurs og det  er da en del av de 25 studiepoengene innefor PSYC6310 Praktikum.  Studenter på Klinikk for nevropsykologi må velge andre fordypningsemner for å få nok studiepoeng på 11. semester.

Publisert 18. nov. 2014 15:28 - Sist endret 25. apr. 2018 10:34