Klinikk for psykosebehandling

 

Emnet gir en videregående opplæring i sentrale forståelsesmåter, begreper og intervensjoner i terapeutisk arbeid med personer som har en psykoselidelse, samt deres familier. Behandlingen er forankret i et overordnet «recovery»-perspektiv på alvorlige psykiske lidelser.

Klinikk for psykosebehandling ble opprettet i 2021 som det første praktikum for profesjonsstudenter i psykologi med vekt på psykosebehandling. Tilbudet omhandler utredning av og behandling for personer med en førstegangspsykose. Opplæringen skal gi en integrert forståelse av behandling av psykoselidelser, inklusive psykoedukative tiltak, familieintervensjoner og psykoterapeutiske intervensjoner. Behandlingen er bredspektret fordi psykoselidelser ofte er forbundet med komorbide psykiske lidelser, som angstlidelser, depresjon og søvnproblemer, og med ulike sosiale problemer og funksjonsproblemer. Psykoterapien rettes mot å løse problemer i pasientens hverdag og mot å oppnå mål som er viktige for pasienten. Tiltak for å mestre psykotiske symptomer, for eksempel stemme høring, står sentralt, likeledes behandling for angstlidelser og depresjon. Dessuten integreres ofte tiltak for mestring av utdanning eller arbeid i behandlingen.

Differensialdiagnostiske problemstillinger knyttet opp til relaterte tilstander, slik som posttraumatisk stresslidelse, dissosiativ lidelse, bipolar lidelse og rusutløst psykose, er sentrale i utredningsfasen. Behandlingen er «recovery»-orientert, ved å være mestringsrettet og tilpasset den enkelte pasient, og ved å ta utgangspunkt i pasientens egne mål for behandlingen. Behandlingen bygger opp under resiliensfaktorer hos pasientene for å oppnå ønskede behandlingsmål, og det formidles håp om at bedring vil skje. Det er lagt vekt på stor grad av egenaktivitet fra studentenes side i å innhente, legge frem og drøfte sine pasientbehandlinger i lys av oppdatert kunnskap fra longitudinell forskning på temaer som nevrokognitiv utvikling, «recovery» og resiliens.

Rekruttering av pasienter

Pasienter som selekteres til studentklinikken vil være i gruppen risiko for psykoseutvikling eller etablert førstegangspsykose. Pasientene rekrutteres gjennom Spesialisert poliklinikk, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og gjøres i samarbeid med faglærer ved PSI. Behandlingen og veiledningen skjer i hovedsak i terapilokaler ved Spesialisert poliklinikk, men noe utredningsarbeid og veiledning kan også finne sted i PSIs lokaler.

Praktisk gjennomføring

I denne oppstartfasen har vi tatt inn 4 studenter som vil følge to pasienter og deres familier i ett år. Alle behandlingstimene tas opp på video. Hvert studentpar møtes en gang i uken i halvannen time sammen med veileder. Pasientene har vanligvis én terapitime i uken med pasient, men det kan også bli flere terapitimer i uken knyttet til familiearbeid. Det arrangeres undervisningsklinikker der studentterapeutene legger frem. Veileder er til stede.

Fordypningsemne og intensivkurs

PSYC6516 Psykoseforståelse og evidensbasert behandling 

Kurset gis som et intensivkurs før oppstart i psykosepraktikum. Det er også åpent for studenter på andre klinikker, som kan ta kurset som et fordypningsemne. Studenter på Klinikk for psykosebehandling har dette som et intensivkurs, og kurset er da en del av de 25 studiepoengene innenfor PSYC6310 Praktikum.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal ha kunnskap om:

 • Alvorlige psykiske lidelser, inkludert samsykelighet, traumereaksjoner, suicidalitet, rus og avhengighet.
 • Fellesfaktorer, spesifikke faktorer og personfaktorer i psykoterapeutisk endringsarbeid.
 • Ulike evidensbaserte behandlingsteorier og modeller både for å forstå psykiske lidelser og for psykologisk behandling.
 • Psykologiske aspekter knyttet til tverrfaglig rehabilitering.
 • Sentrale elementer for allianseskapende arbeid med pasienter med psykoselidelser.
 • Hva som predikerer prognose ved psykoselidelser.
 • Viktige elementer i stress-sårbarhetsmodellen.
 • Perspektiver på medikamentell behandling ved psykoser.
 • Utredningsverktøy for psykosesymptomer og vanlige tilleggsvansker.
 • Grunnlaget for valg av mål og metoder i psykosebehandling.
 • Hvordan behandlingen kan tilpasses til ulike faser i utvikling av psykoselidelser.
 • Potensielt psykisk belastende sider ved behandlerrollen, og hvordan du kan forholde deg til disse i fremtidig yrkesutøvelse.
 • Hvordan forståelse av psykisk helse og behandling kan variere på tvers av grupper og kulturer.
Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Møte mennesker med psykoselidelse på en måte som bygger gode relasjoner og på en selvstendig måte bruke relasjonelle ferdigheter som er sentrale i etablering og opprettholdelse av terapeutiske allianser og samarbeidsallianser.
 • Formidle informasjon om diagnoser på en måte som gir motivasjon for videre behandling.
 • Foreta begrunnede valg av relevante metoder for utredning og behandling
 • Gjennomføre kartlegging og diagnostisk utredning.
 • Formidle kunnskap om psykoselidelse og behandling til pasient og familie via psykoedukasjon.
 • Dokumentere utredning, diagnostisering og behandling i pasientjournal, i tråd med gjeldende regelverk.
 • Bruke ulike metoder for å sikre tilbakemelding fra pasienter om behandlingsresultat, -prosess og allianse, og benytte disse for å tilpassebehandlingstilbudet.
 • Analysere og forholde deg kritisk til komplekse faglige spørsmål, ulike roller og muligheter i arbeidet med alvorlige psykiske lidelser, og til samhandling og oppgavefordeling mellom tjenestenivåene.
 • Selvstendig anvende grunnprinsippene for psykososiale intervensjoner i kriser.
Generell kompetanse

Du skal kunne:

 • Anvende dine kunnskaper og ferdigheter på en selvstendig måte til å planlegge, gjennomføre og evaluere ulike evidensbaserte terapeutiske intervensjoner overfor alvorlige psykiske lidelser, både på individ-, familie og gruppenivå.
 • Drive en kunnskapsbasert og forsvarlig behandlingspraksis for   pasienter med psykose og deres familie.
 • Anvende dine kunnskaper og ferdigheter til å integrere forskning, klinisk ekspertise og pasientens egenskaper og ønskemål for å tilpasse utredning og behandling.
 • Formidle et behandlingsrasjonale til pasienter/brukere og benytte ulike metoder for å sikre pasienters/brukeres medvirkning i, og valg om, egen utredning og behandling.
 • Forholde deg ansvarlig til lovgivning og retningslinjer for pasientrettigheter og pasientbehandling.
 • Forholde deg aktivt, fleksibelt, drøftende og informert til erfaringer du får i klinisk praksis, både med henblikk på enkeltsaker, din egen fungering som terapeut, problemstillinger i fagfeltet og organisatoriske betingelser for forsvarlig behandling.
 • Anvende relevant forskningslitteratur i teoretisk, empirisk og praktisk sammenheng, og anvende din informasjons -og forskningskompetanse til å oppdatere deg faglig.
 • Kritisk analysere og formidle relevant forskning og beherske psykologfaglige uttrykksformer.

Retningslinjer for staff på Klinikk for psykosebehandling


1. Fortell først om hvilke forventninger dere har til staffen. Legg fram kort om bakgrunnsinformasjon som kjønn, ung/gammel, bor alene/hjemme osv. som ikke er identifiserbare opplysninger. Denne gruppen er sårbar for å bli gjenkjent fordi det er få pasienter på denne klinikken.

2. Legg fram hvordan dere som terapeuter så langt forstår pasientens utfordringer og ressurser og hvilke valg dere har gjort med tanke på utrednings- og behandlingsmetoder (maksimum 30 min).

3. Formuler en eller i høyden to problemstilling(er) som dere vil ha refleksjoner rundt på staffen.

Det kan dreie seg om: Forståelse av klienten, differensialdiagnostiske problemstillinger, spesifikke utfordringer i alliansearbeidet, hvilke endringsprosesser dere tror er eller blir viktige, valg dere har gjort i terapiprosessen, utfordringer i terapeut-klientrelasjonen, hvordan pasientens psykoseerfaringer påvirker dere som terapeuter og hvordan dere møter det, utfordringer knyttet til det å være co-terapeut, det at dere er med på kurs i psykoedukasjon sammen med pasient og familie, hvordan den nevropsykologiske utredningen har bidratt i behandlingen eller noe annet som framstår sentralt i den aktuelle saken.

Transkriber og rollespill gjerne ett eller to sekvenser fra terapien som kan belyse problemstillingen(e). Det skal settes av god tid (ca. halvparten av totaltiden) til dialog med forsamlingen rundt problemstillingen(e).

 4. Hvis det ikke har vært dekket i problemstillingen(e) – forbered dere på å si noe om egen rolle og eventuelle utfordringer dere har møtt eller tenker dere vil møte i denne terapien, og sørg for tid til eventuelle innspill fra deltagerne på staff.

 5. De siste 5 minuttene av staffen settes av til oppsummering. Staffleder og student-terapeut har ansvar for å holde tiden.

Kort oppsummert: Staff skal inneholde kortfattet resyme, problemstillinger og god tid til å drøfte dette. Staffen skal også inneholde refleksjon om egen terapeutrolle.

Publisert 25. mars 2021 09:31 - Sist endret 8. mars 2022 15:28