STV1540 Innvandring og integreringspolitikk, høsten 2012

STV1540 Innvandring og integreringspolitikk
SAMFUNNSVITENSKAPELIG EMBETSEKSAMEN HØST 2012
Statsvitenskap

Kandidaten skal besvare to av de tre oppgavene. De to besvarelsene teller likt i karakterfastsettelsen. Bruk forkortelsen i parentesen som overskrift.


1. (Statsborgerskap). Beskriv ulike hovedtyper av statsborgerskap. Det er hevdet at statsborgerskapet over tid konvergerer mellom land, hva er begrunnelsen for dette? Drøft så denne påstanden i lys av utviklingen av statsborgerskapet i de tre skandinaviske landene de senere årene. Til slutt, drøft kort hvordan krav til statsborgerskap kan påvirke integreringen av innvandrere.

 

2. (Migrasjon og nasjonalstat). Gjør rede for noen sentrale teorier om migrasjon. Vis så hvordan teoriene kan brukes for å forklare ulike former for innvandring til Norge i dag. Til slutt, drøft noen normative begrunnelser for å åpne eller lukke nasjonalstatens grenser.

 

3. (Integrering). Drøft begrepet «integrering» og hvordan det er blitt brukt i den statlige integreringspolitikken i Norge. Legg særlig vekt på hvordan begrepet forholder seg til «multikulturalisme»-debatten. Gjør så rede for Freemans (2004) fire delinstitusjoner for «inkorporering». Til slutt, hvordan kan de brukes for å analysere noen hovedutfordringer den norske velferdsstaten står overfor i integreringspolitikken?
 

Publisert 27. juli 2015 11:38 - Sist endret 27. juli 2015 11:38