STV1540 Innvandring og integreringspolitikk, høsten 2013

SAMFUNNSVITENSKAPELIG EMBETSEKSAMEN HØST 2013

Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

STV1540 – Innvandring og integreringspolitikk

4 timer

 

Kandidaten skal besvare to av de tre oppgavene. De to besvarelsene teller likt i karakterfastsettelsen.

 

  1. Gjør først rede for hovedtypene av statsborgerskap. Drøft så hvordan ulike krav til innvilgelse av statsborgerskap i de skandinaviske landene kan påvirke integreringen av innvandrere. Bruk gjerne eksempler.

 

  1. Beskriv ulike teorier om migrasjon og drøft hvordan de kan forklare forskjellige former for innvandring.

 

  1. Beskriv sentrale normative posisjoner for å åpne eller lukke nasjonalstatens grenser for innvandring. Drøft så hvordan innvandring kan påvirke velferdsstaten kulturelt og økonomisk. Vurder til slutt hvilke normative spørsmål dette kan reise.
Publisert 27. juli 2015 11:38 - Sist endret 27. juli 2015 11:38