STV1540 - Innvandring og integreringspolitikk (høst 2014)

SAMFUNNSVITENSKAPELIG EMBETSEKSAMEN HØST 2014

Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

STV1540 - Innvandring og integreringspolitikk, 4 timer

 

 

Kandidaten skal besvare to av de tre oppgavene. De to besvarelsene teller likt i karakterfastsettelsen. Bruk forkortelsen i parentes som overskrift.

 

 

 

  1. (Integreringsprosessen). Freeman (2004) mener integrering av innvandrere skjer på fire områder eller ‘incorporation frameworks’ som han kaller det (nasjonalstat, marked, velferdssystem og kultur). Gjør rede for hva som kjennetegner integreringsprosessen på disse områdene. Drøft så hvordan forskjellige former for innvandring kan påvirke integreringen i de ulike sektorene og hvordan integrering i en sektor kan påvirke integreringen i en annen. Bruk gjerne eksempler.

 

 

  1. (Velferdsstaten). Det blir hevdet i NOU 2011:7 ‘Velferd og migrasjon’ at innvandring kan sette den norske velferdsstatsmodellen under økonomisk press og kan redusere legitimiteten (oppslutningen i befolkningen) til velferdsstaten. Drøft disse påstandene. Til slutt, drøft med utgangspunkt i ulike normative begrunnelser for åpne eller lukkede grenser (Gibney 1999) hvordan innvandringskontroll blir begrunnet i Norge og i Sverige i dag. Vis gjerne til aktuelle eksempler.

 

 

  1. (Statsborgerskapet). Beskriv først hovedformene for statsborgerskap. I følge Midtbøen (2009), argumenterer noen teorier for at betydningen av statsborgerskapet i dag fremdeles er stor, mens andre mener at statsborgerskapet er svekket. Beskriv og drøft ulike syn på betydningen av statsborgerskapet og illustrer med eksempler fra de skandinaviske landene. Til slutt, drøft argumenter for og mot dobbelt statsborgerskap.

 

 

 

 

 

 

Publisert 27. juli 2015 11:38 - Sist endret 27. juli 2015 11:38