STV1540 2017H

STV 1540 - Innvandring og integreringspolitikk - HØST 2017 – BOKMÅL

 

Kandidaten skal besvare to (2) av de tre oppgavene. De to besvarelsene teller likt i karakterfastsettelsen. Bruk forkortelsen i parentesen som overskrift.

 

  1. (Deltakelse og integrering)

Beskriv hvilke betydninger som kan legges i begrepet ‘integrering’? Gjør så rede for Rogstads (2007) forklaringer på etniske minoriteters deltakelse i politikk og samfunnsliv. Hvordan kan en forklare at mange innvandrere stemmer på Arbeiderpartiet? Drøft til slutt hvordan deltakelse i politikk og samfunnsliv kan påvirke integreringen på andre viktige områder.

 

  1. (Statsborgerskap)

a) Beskriv kravene til å få innvilget statsborgerskap i Norge, Sverige og Danmark.

b) Gjør rede for hva som kjennetegner følgende hovedtyper av statsborgerskap og hvilke land utenfor Skandinavia som en særlig forbinder med disse: ‘det etnisk nasjonale’, ‘det statsnasjonale (republikanske)’ og det ‘flerkulturelle’.

c) Statsborgerskapet kan ifølge Midtbøen (2009) analyseres ut fra fire perspektiver: stabilitetsperspektivet, konvergensperspektivet, velferdsstatsperspektivet og liberaliseringsperspektivet. Gjør rede for disse perspektivene. Noen av perspektivene hevder at betydningen av statsborgerskapet er blitt redusert. Drøft dette i lys av kravene til statsborgerskap i de tre skandinaviske landene.

 

  1. (Innvandring og normativ teori)

 

Drøft først hvilke utfordringer flyktningeinnvandring og arbeidsinnvandring kan reise for land med utviklede velferdsstater, sammenlignet med mindre utviklede velferdsstater. Beskriv så sentrale normative teorier i Gibney (1999) for når stater bør åpne eller har grunn til å lukke grensene for innvandring. Drøft så hvordan normative teorier kan brukes for å begrunne eller kritisere asylpolitikken i Norge i dag.

 

Publisert 2. nov. 2018 09:31 - Sist endret 2. nov. 2018 09:31