Dette emnet er nedlagt

STV9100 – Doktorgradsseminar

Kort om emnet

Dette seminaret er kun en del av opplæringsdelen til kandidater som startet på ph.d.-programmet til og med våren 2015. Kandidater som startet på ph.d.-programmet fra og med høsten 2015 skal følge ny opplæringsdel.

Doktorgradsseminaret består av tre deler. Alle delene må gjennomføres før seminaret kan godkjennes:

STV9100A Skisseseminar
STV9100B Kappeseminar
STV9100C Introduksjonskurs om forskerrollen*

*kun obligatorisk for kandidater som startet f.o.m. høsten 2013

 

STV9100A Skisseseminar

Arrangeres hvert semester. Ph.d.-kandidatene gjennomfører seminaret i løpet av sitt første eller annet semester på programmet. I skisseseminaret presenterer studentene sin prosjektskisse (inntil 10 sider, forhåndsinnsendt) for andre deltakere på ph.d.-programmet, forskningsleder, veiledere og to opponenter fra instituttet. I tillegg til substansielle planer (problemstillinger, hvilke fagdebatter man vil bidra til, teoribruk og utforming av undersøkelsen) vektlegges prosjektplan, herunder disposisjon av avhandlingen, fremdriftsplan og evt. utenlandsopphold. Studentene forventes å delta aktivt i diskusjonen av hver av de innsendte prosjektskissene og vil selv få konkrete tilbakemeldinger på eget prosjekt og dets gjennomførbarhet. Deltakerne oppsummerer lærdommer fra tilbakemeldingene i et kort erfaringsnotat (skissenotat) som sendes instituttet og veiledere etter seminaret.


STV9100B Kappeseminar

Arrangeres hvert semester. Ph.d.-kandidatene gjennomfører seminaret siste semester forut for planlagt innlevering av avhandlingen. I kappeseminaret presenterer hver kandidat sin forhåndsinnsendte kappe (for artikkelsamlinger) eller innlednings- og konklusjonskapitlene (for monografier) for andre kandidater på ph.d.-programmet, forskningsleder, veiledere og to opponenter fra instituttet. Deltakerne oppsummerer lærdommer fra tilbakemeldingene i et kort erfaringsnotat (kappenotat) som sendes instituttet og veilederne innen tre uker etter seminaret.

 

STV9100C Introduksjonskurs om forskerrollen

Arrangeres hvert høstsemester. Det forventes at ph.d.-studentene deltar på kurset i løpet av sitt første år på programmet. Kurset består av en heldagssamling. For å få godkjent kurset må man delta aktivt på forelesninger og gruppearbeid hele kursdagen samt sende inn et erfaringsnotat til kursleder innen tre uker etter kurset.

Hva lærer du?

Skisseseminaret skal bidra til:

 • å videreutvikle doktorgradsprosjektet ditt
 • å øke gjennomførbarheten til prosjektet, med fokus på konkrete delmål underveis og en realistisk gjennomføringsplan
 • at du tidlig i arbeidet med avhandlingen får trening i å presentere og begrunne planer for egen forskning
 • at du får trening i å vurdere andres forskningsopplegg og i å gi konstruktive tilbakemeldinger
 • at du blir kjent med andre ph.d.-studenter ved og utenfor Institutt for statsvitenskap

Kappeseminaret skal bidra til:

 • at du får konkrete tilbakemeldinger på kappe eller innlednings- og konklusjonskapitlene i forkant av innleveringen
 • at du får trening i å presentere og belegge sentrale funn og resultater fra egen forskning, også for tilhørere som ikke er eksperter på ditt fagområde
 • at du får trening i å vurdere andres faglige presentasjoner og i å gi konstruktive tilbakemeldinger

Introduksjonskurset om forskerrollen skal bidra til:

 • at du får innblikk i praktiske ferdigheter du trenger som forsker
 • at du blir kjent med teknikker for å sikre fremdrift i ph.d.-arbeidet, stimulere skriveprosessen og håndtere medier
 • at du får kjennskap til kriterier som ofte ligger til grunn for vurdering av fagfellevurderte manuskripter og prosjektsøknader
 • at du reflekterer over din egen praksis som forsker, veileder, formidler og deltaker i faglige nettverk

Opptak og adgangsregulering

Doktorgradsseminaret er forbeholdt studenter som er tatt opp på ph.d-programmet ved Institutt for statsvitenskap.

Påmelding til doktorgradsseminaret skjer i StudentWeb. Bruk følgende emnekoder:

 • Skisseseminaret: STV9100A
 • Kappeseminaret: STV9100B
 • Kurs om forskerrollen: STV9100C

Godkjenning av seminaret

Seminaret består av tre deler. Alle delene må gjennomføres før seminaret godkjennes. Kandidater som startet før høsten 2013 trenger kun å gjennomføre STV9100A og STV9100B. For hvert av de tre delseminarene betyr gjennomføring:

 • kun for STV9100A og STV9100B: forhåndsinnsendt arbeid (skisse eller kappe/innledningskapittel)
 • aktiv deltakelse på samlingen
 • innsending av erfaringsnotat

Godkjent doktorgradsseminar gir 3 studiepoeng.

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Nivå

Ph.d.