Informasjon om eksamen og vurderingskriterier

Eksamensordningen i DIFO4001 - Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data

3-dagers skriftlig hjemmeeksamen på 3000–4000 ord.

Utfyllende informasjon:

Til eksamen vil du få utdelt en case som beskriver et planlagt forskningsprosjekt. Oppgaveformuleringen vil be deg om å drøfte styrker og svakheter ved forskningsdesignet beskrevet i casen. Det forventes at du viser kjennskap til sentral faglitteratur om de aktuelle metodene, og at du reflekterer over betydningen som begrensningene og mulighetene i det aktuelle forskningsdesignet har for den kunnskapen forskeren kan komme fram til. Du skal vise kompetanse i å vurdere kritisk ulike forskningsdesign, metoder og innsamlingsverktøy, og du skal reflektere over etiske aspekter ved utdanningsforskning.

Besvarelsen skal være på 3000–4000 ord (ikke medregnet litteraturliste).  Litteraturlisten skrives etter APA 6.

Vurderingskriterier

Karakter

UiOs definisjon

Fagspesifikke kriterier

A

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Svaret på oppgaven er fremragende. Kandidaten viser særdeles god oversikt over og forståelse av fagfeltet. Drøftingen av forskningsdesignet i casen er svært fokusert, grundig og velbegrunnet. Pensumlitteratur brukes på en fremragende måte til å belyse viktige sider ved casen. Framstillingen er klar, presis og velstrukturert, med korrekt bruk av fagbegreper.

B

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

Svaret på oppgaven er meget godt. Kandidaten viser meget god oversikt over og forståelse av fagfeltet. Drøftingen av forskningsdesignet i casen er fokusert, grundig og velbegrunnet. Pensumlitteratur brukes på en meget god måte til å belyse viktige sider ved det casen. Framstillingen er klar og presis, med korrekt bruk av fagbegreper.

C

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Svaret på oppgaven er godt. Kandidaten viser god oversikt over og forståelse av de sentrale temaene innenfor fagfeltet. Drøftingen av forskningsdesignet i casen er grundig og begrunnet. Pensumlitteratur brukes til å belyse viktige sider ved casen. Framstillingen er for det meste klar.

D

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

Svaret på oppgaven er akseptabelt. Kandidaten viser en akseptabel forståelse av sentrale temaer innenfor fagfeltet, men viser også tydelige tegn på manglende oversikt. Svaret får fram noen relevante sider ved forskningsdesignet i casen og peker på både utfordringer og muligheter ved forskningsdesignet. Pensumlitteratur trekkes inn, men ikke alt blir gjort like relevant. Framstillingen er forståelig, men upresis.

E

Prestasjonen tilfredsstiller minimums-kravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

Svaret på oppgaven tilfredsstiller minimumskravene. Kandidaten viser kjennskap til og en viss forståelse av de mest sentrale temaene innenfor fagfeltet, men har lite oversikt ut over dette. Svaret får fram noen relevante sider ved forskningsdesignet i casen. Pensumlitteratur trekkes til en viss grad inn, men blir i liten grad gjort relevant. Framstillingen er stort sett forståelig, men viser også klare feil og misforståelser.

F

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimums-kravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Svaret på oppgaven tilfredsstiller ikke minimumskravene. Kandidaten viser ingen eller kun fragmentarisk kjennskap til og forståelse av fagfeltet. Svaret fremstår som en beskrivelse casen uten klare faglige perspektiver. Den pensumlitteraturen som eventuelt trekkes inn, bidrar i liten eller ingen grad til å belyse styrker og svakheter i forskningsdesignet i casen. Framstillingen er uklar og domineres av feil og misforståelser.

Publisert 10. des. 2017 10:46 - Sist endret 20. des. 2017 14:37