Informasjon og oppgavetekst til obligatorisk oppgave

Underveis i semesteret skal du levere en skisse til prosjektbeskrivelse for masteroppgaven på 300–500 ord. Etter en individuell veiledningstime skal skissen videreutvikles til en ferdig prosjektbeskrivelse, som skal leveres ved slutten av semesteret. Prosjektbeskrivelsen skal være på 1000–1500 ord (ekskludert litteraturliste).

Utfyllende informasjon:

 

 1. Hovedmål med prosjektet og kort sammendrag
  Her skal du presentere hovedmål for prosjektet, og gjennom et kort sammendrag av prosjektet vise hvordan du tenker å nå dette målet.
 2. Bakgrunn for prosjektet
  Her skal du gjøre rede for hva som finnes av kunnskap innenfor det fagdidaktiske feltet prosjektet er en del av, og vise hvordan prosjektet bidrar med kunnskap til dette feltet.
 3. Teoretisk ramme
  Her skal du kort presentere og begrunne det teoretiske grunnlaget for prosjektet ditt.
 4. Forskningsdesign (inkl. metode og materiale)
  Metodevalgene skal begrunnes, og det skal gjøres rede for hvordan de er egnet til å besvare problemstillingen(e). Beskriv materiale som skal brukes, og hvordan dette skal samles inn. Reflekter også omkring etiske utfordringer ved prosjektet.
 5. Problemstilling(er) og forventede svar
  Problemstilling(er) skal framstilles klart og være tilfredsstillende avgrenset. Det må beskrives hvordan prosjektet vil bidra til fagfeltet.
 6. Litteraturliste
  Husk å følge APA-standarden.
Publisert 20. des. 2017 15:36 - Sist endret 3. mai 2020 16:22