Informasjon om eksamen og vurderingskriterier

Eksamensordningen i NATDID4001 - Naturfagene, forskning og skole

Muntlig eksamen som består av å presentere en valgfri pensumsartikkel og så diskutere denne komparativt med en trukket pensumartikkel.

Utfyllende informasjon

Muntlig eksamen på 30 minutter. Kandidaten presenterer først den selvvalgte artikkelen (10-15min), og så den kandidaten trekker. Eksaminasjonen vil ta utgangspunkt i begge disse artiklene, temaene presentert der og koblingen mellom dem. Den vil også berøre andre faglige temaer i emnet. Kandidaten kan ikke velge å presentere samme artikkel som er presentert i essayet.

Til muntlig eksamen skal du vise at du kan drøfte faglige problemstillinger knyttet til naturfagene. Du skal vise innsikt i og forståelse av pensumtekstene i emnet, kunne se dem i sammenheng med hverandre og kunne problematisere og kritisere tekstene på et faglig grunnlag. Du skal også kunne diskutere hvilken relevans de har for naturfagene i dag.

Vurderingskriterier

Karakter

UiOs definisjon

Fagspesifikke kriterier

A

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Kandidaten viser svært god oversikt over og forståelse av fagfeltet i framlegg og i svar på sensorenes spørsmål. De faglige problemstillingene drøftes på en fremragende måte. Pensumlitteraturen anvendes på en meget selvstendig og kritisk måte. Framstillingen er klar, presis og velstrukturert, med korrekt bruk av fagbegreper.

B

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

Kandidaten viser meget god oversikt over og forståelse av fagfeltet i framlegg og i svar på sensorenes spørsmål. De faglige problemstillingene drøftes på en meget god måte. Pensumlitteraturen anvendes på en meget selvstendig og kritisk måte. Framstillingen er klar, presis og velstrukturert uten vesentlige mangler, med korrekt bruk av fagbegreper.

C

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Kandidaten viser god oversikt over og forståelse av fagfeltet i framlegg og i svar på sensorenes spørsmål. De faglige problemstillingene drøftes på en i alt vesentlig god måte. Pensumlitteraturen anvendes på en betydelig grad av selvstendighet og kritisk måte. Framstillingen er i alt vesentlig klar, presis og gjennomgående god struktur, med korrekt bruk av fagbegreper uten vesentlige mangler.

D

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

Kandidaten viser akseptabel oversikt over og forståelse av fagfeltet i framlegg og i svar på sensorenes spørsmål. De faglige problemstillingene drøftes på en i alt vesentlig akseptabel måte. Pensumlitteraturen anvendes med en viss grad av selvstendighet. Framstillingen har noen mangler men er akseptabel i forhold til klarhet, presisjon og struktur. Bruken av fagbegreper har mangler men er i alt vesentlig akseptabel.

E

Prestasjonen tilfredsstiller minimums-kravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

Kandidatens oversikt over og forståelse av fagfeltet i framlegg og i svar på sensorenes spørsmål tilfredsstiller minimumskravene. Drøftingen av faglige problemstillinger viser tydelige tegn på manglende oversikt og forståelse. Pensumlitteraturen anvendes med liten grad av selvstendighet. Framstillingen har klare mangler i forhold til klarhet, presisjon og struktur. Bruken av fagbegreper har betydelige mangler.

F

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimums-kravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Kandidatens oversikt over og forståelse av fagfeltet i framlegg og i svar på sensorenes spørsmål tilfredsstiller ikke minimumskravene. Kandidaten viser ingen eller kun fragmentarisk kjennskap til og forståelse av fagfeltet. I de tilfeller som pensumlitteraturen eventuelt refereres til, er det uten selvstendighet og kritisk distanse. Framstillingen er uklar og domineres av feil og misforståelser.

Publisert 19. des. 2017 15:24 - Sist endret 19. des. 2017 15:24