Veiledningsprosessen og obligatoriske deloppgaver til semesteroppgaven

Obligatorisk innlevering av deloppgaver

Underveis i praksis samler du inn datamaterialet du trenger for å skrive semesteroppgaven. Deler av dette skal leveres inn i form av to obligatoriske deloppgaver. Deloppgavene har til hensikt å hjelpe deg i gang med semesteroppgaven.

Deloppgave A: undervisningsplan 

Lag en plan for det undervisningsopplegget som skal behandles i semesteroppgaven. Bruk malen «Undervisningsplan». Det er ikke nødvendig å fylle ut "Til bruk i veiledningssituasjoner".

Deloppgave B: refleksjon

Skriv et kort avsnitt der du reflekterer over hvilke mål og intensjoner du hadde for elevenes faglige læring i timen, hvordan undervisningen gikk og hvilke områder som kan være relevante å diskutere i semesteroppgaven. Hvilke deler av undervisningen fungerte godt? Hvorfor? Hvilke deler fungerte mindre godt? Hvorfor? Hvordan kan undervisningsopplegget utvikles videre?

Du skal arbeide videre med dette i veiledningsseminar I, der du blant annet skal utforme problemstilling for semesteroppgaven.

Veiledningsseminar I

Like etter praksis arrangeres det første veiledningsseminaret. Seminaret vil fokusere på tips til hvordan du utformer en god problemstilling og utvikling av en arbeidsproblemstilling for semesteroppgaven.

Under seminaret skal refleksjonene fra deloppgave B brukes til å

  • lage en arbeidsproblemstilling
  • finne frem til relevante tema og litteratur fra pedagogikk og fagdidaktikk
  • undersøke om og hvordan problemstillingen kan belyses ved hjelp av innsikt både fra fagdidaktikk og pedagogikk

Du må ta med pensumlitteraturen til samlingen.

Veiledningsseminaret er timeplanlagt. Du finner det i timeplanen og i «Mine studier» etter at praksisplasseringen er lagt og fordelingen av fag A og B er gjort.

Veiledningsseminar II

I uke 18 og 19 arrangeres det et nytt veiledningsseminar der du får tilbakemelding på et utkast til oppgaven. Informasjon om tid, sted og påmelding blir gitt i læringsplattformen Canvas.

Du skal levere et tekstutkast som bør inneholde:

  • Kort presentasjon av undervisningsopplegget, inkludert beskrivelse av gruppen/klassen. Her kan du ta utgangspunkt i undervisningsplanen i deloppgave A, men skriv dette ut i en kort tekst.
  • Presentasjon av problemstillingen for semesteroppgaven. Her kan du ta utgangspunkt i refleksjonene du gjorde i deloppgave B, og arbeidet på veiledningsseminar I.
  • Foreløpig analyse og drøfting av undervisningsopplegget ut fra pedagogisk og fagdidaktisk teori, samt erfaringer fra praksis. Ser du noen potensielle svar på problemstillingen din allerede nå? Her kan du videreutvikle dine refleksjoner rundt hva som fungerte godt, og hvorfor, og hva som kan forbedres, og hvordan, i lys av pedagogisk og fagdidaktisk littertur som du identifiserte i veiledningsseminar I.
  • Husk også å skrive inn en tydelig bestilling til dine medstudenter om hva du trenger tilbakemeldinger på!

Utkastet kan være på inntil 1000 ord.

Når du har levert utkastet ditt, vil du bli tildelt to (omtrentlig) andre oppgaver som du skal gi tilbakemelding på. Dere har hatt en forelesning om hverandrevurdering allerede, men vi minner om at dette handler om at du skal gi tilbakemeldinger slik at dine medstudenter

  1. forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
  2. får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
  3. får råd om hvordan de kan forbedre seg

Dette betyr at tilbakemeldingene dere forbereder bør gi tydelig informasjon om hva dine medstudenter har fått til, og samtidig konstruktiv informasjon om konkrete aspekter ved oppgaven som kan forbedres.

I alt vurderingsarbeid fremheves det at det er viktig å ha tydelige faglige kriterier for tilbakemeldinger. Dette gjør det lettere å holde fokus på at tilbakemeldingene utelukkende baseres på faglige prestasjoner, noe som også er vesentlig for å skape et trygt læringsmiljø i hverandrevurderings-situasjonen. I veiledningsseminaret skal vi ta utgangspunkt i vurderingskriteriene for semesteroppgaven, og bruke dette forenklede tilbakemeldingsskjemaet (odt-fil eller word-fil) i de tilbakemeldingene som gis. Dere kan for eksempel strukturere tilbakemeldingene til hverandre på denne måten. En faglærer og en pedagog vil lede veiledningsseminarene og være tilgjengelige gjennom hele økten.

Publisert 18. des. 2020 13:36 - Sist endret 3. mai 2021 08:40