Krav til oppmøte og deltagelse i undervisning

Seminarundervisningen i PROF er en arena for faglig utviklingsarbeid, samhandling og diskusjon som gir deg et faglig utbytte du ikke kan erverve gjennom eget studiearbeid. I henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning er UiO pålagt å foreta en helhetsvurdering av alle studenters faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Med bakgrunn i dette er det obligatorisk undervisning i fagdidaktikk, og seminargrupper i pedagogikk.

I løpet av semesteret må du* delta i minimum:

  • 6 av 8 seminarer i dine fagdidaktiske fag
  • 5 av 7 pedagogikkseminarer

*  Studenter med fagdidaktikk i mediefag eller geofag skal delta på 5 av 5 fagsamtaler i faget, og 6 av 8 seminarer i sitt andre fagdidaktiske fag.

I denne oversikten er et seminar definert som et 2- eller 3-timers seminar. Dersom du har 4 timer sammenhengende undervisning i et av dine fagdidaktiske fag eller i din seminargruppe i pedagogikk, er dette definert som to seminarer. Antallet seminarer i oversikten inkluderer seminarer i fagdidaktikk og pedagogikk i de to fordypningsukene, i tillegg til de ordinære undervisningsukene.  

Du må følge med på din tilstedeværelse

Tidspunktet for seminarene i emnet vil du finne i Mine studier og i timeplanen på semestersiden. Du må også sette deg inn i aktivitetsoversikten for emnet. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at din tilstedeværelse er registrert korrekt og melde fra til faglærer om eventuell feilregistrering av ditt oppmøte. Registrert oppmøte sjeker du på denne måten i Studentweb.

Frist for å melde fra til faglærer om eventuelle feilregistreringer av oppmøte er 7 virkedager etter det aktuelle seminaret.

Fravær utover minstekravet til oppmøte

Hvis fraværet går over minstekravet til oppmøte i ett eller flere av seminarene i emnet vil du ikke få godkjent den obligatoriske aktiviteten og du vil ikke kunne ta eksamen i emnet. Du må delta i all undervisning på nytt neste gang du gjennomfører emnet.

Sykdom eller annet gyldig fravær

Hvis du på grunn av a) sykdom eller b) andre (u)forutsette hendelser i forbindelse med offentlige verv, alvorlige familiesituasjoner e.l. overskrider fraværsgrensen må du informere administrativt ansvarlig for emnet om fraværet så fort som mulig og levere dokumentasjon innen fredag i påfølgende uke. Dokumentasjonen skal vise eksplisitt at den gjelder for fraværsdatoen. 

Krav til oppmøte i praksis

Det er egne krav om tilstedeværelse i praksis jf. Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 og tilhørende nasjonale retningslinjer. Se Praksisguide for PROF4045 for nærmere informasjon om krav til oppmøte og dokumentasjon ved fravær i praksis.

Publisert 23. mai 2018 13:53 - Sist endret 9. sep. 2019 11:36