kollokvieoppgaver- 17 august

Tirsdag 17 august

Introduksjonsdag 2 #Gruppedynamikk 

En viktig del av det å studere er å jobbe med faget sammen med andre. Ved å samarbeide faglig med medstudenter får dere anledning til å øve dere på å snakke fag, dere får mulighet til å diskutere ulike sider ved faget, og dere får større anledning til å få klarhet i faglige spørsmål dere er usikre på. Ved å jobbe i grupper kan dere fordele pensum mellom dere, og dermed få raskere oversikt over pensum og utforske ideer sammen. Kollokviegruppene er et rom der man kan prøve ut faglig forståelse.  

Hver uke vil vi legge ut oppgaver som dere skal jobbe med i kollokviegruppene. Disse oppgavene er knyttet til en eller flere deler av pensumlitteraturen som dere skal jobbe med og diskutere. Oppgavene er ment å hjelpe dere med å gjennomgå sentrale begreper og perspektiver i pedagogikk og få dere i gang med faglige samtaler og refleksjoner. Ved å gjøre disse oppgavene kan dere utforske pensum sammen og dermed samlet bygge pedagogisk forståelse og kunnskap. Dette innebærer at gruppens medlemmer blir enige om hvordan de skal fordele arbeid og lesing. 

 For å få mest utbytte av dette er det viktig at dere møter forberedt og det vil derfor være lurt at dere gjør noe forarbeid før dere møtes for å løse oppgavene. Vi har derfor lagt opp til at dere hver uke skal gjøre avtalt forarbeid som forberedelse til hver kollokviegruppe. 

Mye av poenget med kollokviegruppen er å utforske forskjellige tolkninger av fagtekster og sammen bygge en forståelse av hva de handler om. Dere vil sikkert oppleve å møte tekster som dere synes kan være litt vanskelige og hvor dere opplever at dere ikke helt forstår hva teksten egentlig prøver å si. Dette er helt vanlig og betyr på ingen måte at du ikke er godt nok forberedt. Dette betyr at selv om du føler at du ikke forstår alt du leser vil du likevel være godt forberedt til kollokviearbeidet, så lenge du har gjort det avtalte forarbeidet. 

Noe av det studenter oppgir som mest faglig verdifullt og nyttig i studentundersøkelser, har vært å diskutere fag med medstudenter. Men, for at dette samarbeidet skal oppleves nyttig og verdifullt, er det viktig at dere i gruppa snakker godt sammen: Bli enige om hvordan dere skal jobbe, hvor ofte og hvor lenge dere skal jobbe og, kanskje viktigst – bli enige om hva som skal gjøres frem til neste gang dere møtes. For å få til et godt gruppesamarbeid er det viktig at dere setter av tid til å jobbe med dynamikken i gruppa. Sett av tid til å bli kjent og til å bli enige om forventninger og regler/retningslinjer for hvordan og når dere skal jobbe sammen og ikke minst – bli enige om hva dere kan gjøre dersom dere opplever at noe i gruppa kan fungere bedre. Snakk med hverandre, med kollokvieleder, seminarleder, eller ta kontakt med UV-studieinfo når dere står fast, eller om dere har innspill og ideer til hvordan dette kan gjøres på en annen måte. Dere kan også sende faglige og organisatoriske spørsmål til e-post: 1aar-ped@iped.uio.no 

Har dere noen spørsmål i dag, ta gjerne kontakt med kollokviesentralen.

Om gruppearbeid og samarbeid 

En viktig del av å være student er å jobbe sammen med andre. For at samarbeidet skal gå så bra som mulig ønsker vi at dere sammen blir enige om hvordan dere vil ha det i gruppa og hvordan dere vil jobbe. Ofte er det lurt å ha en gruppeleder og en referent. Vi vil derfor at dere blir enige om en som kan ta ansvar for å være gruppeleder og en som kan ta ansvar for å være referent når dere har kollokvie. Ved å bli enige om hvem som har ansvar for hva hver gang, så vil samarbeidet gå lettere. Vi anbefaler også at dere rullerer på ansvarsområdene, dette for at alle skal få øvd seg på å lede og for at ikke de samme skal sitte med ansvaret hver gang.  

Hvordan jobber vi i dag? 

Hensikten med oppgavene i dag er at dere skal bli bedre kjent, etablere rammer for hvordan dere skal samarbeide gjennom semesteret, samt å hjelpe dere med å skape god gruppedynamikk. For å sikre dette krever det forventningsavklaring blant medlemmene i gruppa. Ellers skal dere se dagens forelesning. I tillegg har vi laget noen praktiske oppgaver, samt noen diskusjonsoppgaver.  

Gruppeleder styrer ordet og passer på at alle bidrar. Referenten noterer i et felles dokument alle har tilgang til. NB: gruppeleder bør også ansvar for å kontakte alle på gruppen 

Dere trenger: Mobil/nettbrett/pc og nettilgang. Penn og papir. 

Bli kjent-oppgaver  

 1. Da du var liten, hva drømte du om å bli når du ble stor? Her kan dere også notere ned svaret på individuelle lapper, så kan man gjette hvem som drømte om hva. 

 1. Ta en runde i gruppa og fortell kort hva som kjennetegnet deres egen skolegang? Hva er likt, hva er ulikt? Har dere tenkt på de samme tingene? 

 1. Hvorfor har dere valgt å studere pedagogikk? Hvilke forventninger har dere? Hva tror dere blir mest spennende, og hva tror dere blir mest utfordrende? Diskuter både faglig og sosialt  

 1. Diskuter kort hva dere mener er de største forskjellene på å være elev kontra å være student. 

Opprett eget Team i Teams 

Før dere nå skal jobbe mer med gruppedynamikk, vil vi at dere oppretter en felles mappe som alle i gruppa har tilgang til. Som student er det viktig å kunne kommunisere og dele ideer eller stille spørsmål. For at dere skal komme godt i gang vil vi at dere skal opprette et eget team i Teams. 

Her kan dere lagre det arbeidet dere gjør i kollokviegruppa og/eller i seminar. Kanskje kan dere dele forelesningsnotater og sammendrag med hverandre også? Det kan være lurt med tanke på eksamensforberedelser 😉 Teams er en ypperlig plattform for faglig samarbeid, men også med tanke på å ivareta det sosiale.   

 1. Alle logger inn på Teams 

 1. Logg inn med deres FEIDE-innlogging (brukernavn@uio.no).  

 1. En i gruppen lager gruppen, navnet på Teams-rommet skal være det samme som navnet på kollokviegruppa.  

 1. Trykk på  på venstre side, og deretter trykk på øverst i høyre hjørne.  

 1. Legg til alle i kollokviegruppa  

 1. Se gjerne tipsene for å Opprette et team i Teams: Viktige tips 

 1. Lag et felles dokument som alle har tilgang til 

NB: Dersom dere ikke får tilgang til Teams sjekk dette: har studenten tidligere logget seg på en annen konto enn UiO (f.eks. gmail eller Facebook) og som fremdeles ligger i cache i nettleseren deres. Så pleier å funke ved å logge helt ut og inn igjen (eller tømme buffer) -- eller logge på med desktop-app eller mobilapp som ikke har vært brukt før.  

Samarbeid, gruppedynamikk og forventningsavklaringer 

For at samarbeidet skal gå så bra som mulig må dere bli enige om hvordan dere vil ha det i gruppa og en plan for hvordan dere vil jobbe. Kanskje har dere ulike forventninger til dette? For å få til god dynamikk og godt faglig samarbeid er det lurt at dere blir enige om hva som kan forventes. 

 1. Diskuter og bli enige om hvordan dere skal samarbeide. Start med å lage individuelle tankekart eller stikkordslister (bruk 2- 5 minutter)  

Spørsmål som kan være nyttig å ha i bakhodet er for eksempel: 

 • Hva skal til for å få til god gruppedynamikk?  

 • Hva slags gruppe vil vi være? 

 • Hva forventer vi av hverandre og hva forventer vi av oss selv? 

 • Hva gjør vi dersom vi opplever at noe i gruppa ikke fungerer? 

 • Er det lurt å ha noen regler? I tilfelle hvilke? 

 • Hva ønsker jeg/vi at skal være typisk for vår kollokviegruppe? 

 • Hva skal kjennetegne vår måte å samarbeide og jobbe på i vår kollokviegruppe? 

 • Om et år når jeg/vi ser tilbake, hvordan håper jeg/vi at jeg/vi husker arbeidet i kollokviegruppa? 

Når dere er ferdige, skal en og en dele det de har skrevet med de andre i gruppa. Referenten skriver ned alle forslag, ideer, regler, forventninger og lignende i et felles dokument. Når alle har delt, skal dere bli enige om hva som skal være kjennetegnene på hvordan man samarbeider i akkurat deres kollokviegruppe. Gruppeleder passer på at alle kommer til orde og bidrar. 

 1. Undervisningstilbudet vi gir dere består blant annet av forelesninger, seminarer og kollokviegrupper.  

 1. Hva er forskjellen på seminar, forelesning og kollokviegruppe?  

 1. Diskuter forventninger til aktiviteter og innhold.   

 1. Diskuter hva dette innebærer for dere som studenter med tanke på:  

 1. Forberedelse 

 1. Deltakelse 

 1. Utbytte 

Se dagens forelesning sammen.  

Oppgaver knyttet til dagens forelesning:  

Etter dere har sett dagens forelesning, sett av to-fem minutter til å skrive ned: 

 • hva du synes var de viktigste poengene,  

 • noe du synes var nyttig 

 • noe du synes var litt vanskelig eller uklart 

Del deretter hva dere har skrevet ned med de andre i gruppa. Diskuter hva dere har notert. Har dere notert de samme tingene? Hvorfor/hvorfor ikke? Kan dere som gruppe få mer klarhet i det som eventuelt var litt vanskelig å forstå? Noter i felles dokument 

Praktiske oppgaver: 

 1. Gå gjennom UiOs sjekkliste for nye studenter, hvor mange av punktene kan dere huket av? 

 1. Har alle registrert seg som studenter i Studentweb og meldt seg opp til undervisning og eksamen i de emnene som skal gjennomføres dette semesteret? Hvis ikke, gjør dette nå 😊  

 1. Gjør dere kjent med emnesiden og semestersiden og finn frem til hvilken e-postadresse du skal bruke dersom du har faglige og/eller organisatoriske spørsmål om emnet PED1001 og/eller UVEXFAC10 

 1. Hva kan dere få hjelp til ved å ha studieveiledning? Hvis dere har behov for studieveiledning, hvordan går dere frem?  

 1. Hva kan UV-studieinfo hjelpe dere med? Gå til UV-studieinfos nettside og finn ut hva de kan hjelpe dere med.  

 1. Sjekk at alle i gruppa har tilgang til felles mappe/dokumenter i Teams 

Oppsummeringsrunde 

Gå gjennom sjekklisten for dagen: 

 • Hva har gått bra i dag?  

 • Hva har vært mest nyttig?  

 • Lærte dere noe nytt?  

 • Er det noe dere fortsatt lurer på? 

Til i morgen:  

I morgen skal dere jobbe mer med pensum og studiestrategier, i tillegg til å se forelesningen klokken 10. Bli enige om når og hvor dere skal møtes i morgen, samt hvem som skal være gruppeleder og referent. Før dere møtes i morgen bør du/dere ha undersøkt hva en pensumliste er, og hvor dere finner pensumlistene til emnene dere skal ta i høst. 

Har dere noen spørsmål i dag, ta gjerne kontakt med kollokviesentralen.

Ønsker dere tilbakemeldinger på arbeidet dere har gjort, har faglige spørsmål, eller ønsker veiledning til kollokviegruppen, send e-post til 1aar-ped@iped.uio.no 

Publisert 15. aug. 2021 16:22 - Sist endret 15. aug. 2021 16:27