kollokvieoppgaver 18 august

Introduksjonsdag 3 #Pensum og studiestrategier 

Å lese pensum er en viktig del av det akademiske arbeidet, men å komme seg gjennom pensum kan virke som en overveldende oppgave. Å arbeide med pensum betyr ikke nødvendigvis å lese bøker fra perm til perm. Det finnes mange strategier for å lese akademiske tekster, og å bli bevisst på hvilke studiestrategier som egner seg når er til stor hjelp for deg som skal studere.  

Som studenter kommer dere til å skrive forskjellige typer tekster, alt fra forelesningsnotater, obligatoriske arbeidskrav, til eksamen. For å gjøre dette godt kreves det både lesing og øvelse. I det akademiske arbeidet er lesing og skriving tett forbundet. Et fokusområde vi har valgt å legge vekt på er derfor lesestrategier og skrivestrategier. 

For å kunne skrive en god oppgave, må du lese effektivt og målrettet. Og omvendt, når du trener deg opp til å lese med oppmerksomhet, vil du også kunne lese dine egne utkast og ideer på en oppmerksom måte. Råd nummer én til deg som skal lese i forbindelse med studier, er derfor: Les! Mengdetrening er sentralt, og det er ved å faktisk lese at du blir en bedre leser. Det samme gjelder skriving. Øvelse gjør mester 😊  

For å komme i gang med effektiv og målrettet lesing krever dette forberedelse fra deres side. I dag vil fokuset for kollokviegruppas arbeid være at dere skal orientere dere i pensum, studieteknikker og bli enige om hvordan dere skal komme gjennom pensum dette semesteret. En god ressurs for studieteknikker og -strategier i høyere utdanning er nettsiden Søk og skriv. Her finner dere blant annet nyttige tips til å komme i gang med skriving, hvordan strukturere og skrive en oppgave, innføring i referanseteknikk, og gode lesestrategier. Kort sagt: tips og triks for å studere mer effektivt.  

I tillegg til å være effektive og målrettede, er det viktig for oss at dere tar dere tid til å undres og stille spørsmål til tekstene dere leser og til hverandre. Grunnlaget for akademisk arbeid er å konfrontere antakelser og utvide horisonter. Dette gjøres best ved å snakke sammen og jobbe aktivt med tekstene man har på pensum.   

Har dere noen spørsmål i dag, ta gjerne kontakt med kollokviesentralen.

Hvordan jobber vi i dag?  

For å løse oppgavene i dag trenger dere nettilgang, pc/mobil/pc og penn og papir. Hensikten med dagens oppgaver er ikke å finne den “riktige” måten å lese pensum på, men å orientere seg i pensumlister, finne ut hvor pensum er tilgjengelig, og snakke sammen om hvordan dere som en gruppe kan hjelpe hverandre gjennom pensum. Dette er det ingen fasit på, men det er nyttig å reflektere rundt dette tidlig i semestret og for å komme raskt i gang med å jobbe med pensumlitteraturen.  

Oppvarmingsoppgave:  

Kollokviegruppene deres har fått navn hentet fra pensumlitteraturen. Finn 1-3 fakta om navnet på gruppen din.    

Gjennomfør en uformell undersøkelse i gruppa med spørsmålene nedenfor. Skriv ned svarene individuelt på en lapp/pc/mobil. Diskuter etterpå hva dere har skrevet og begrunn svarene deres. Er det stort sprik i gruppa, eller har de fleste den samme ideen om hvor mye arbeid som kreves?  

 1. Spørsmål 1: Hvor mange timer planlegger du å bruke på studier i uka? 

 1. Spørsmål 2: Hvilken karakter har du tenkt å jobbe mot i dette emnet? Hvilken karakter vil du være fornøyd med? 

 1. Spørsmål 3: Hvor mange timer tror du må bruke på studier i uka for å få den karakteren du akkurat skrev ned? 

Oppgaver knyttet til lesing 

 1. Hvordan er det lurt å lese en tekst? Hva er dine beste lesestrategier? Noter først ned individuelt i to minutter. Del deretter med de andre i gruppa. Lag et felles dokument hvor dere noterer ned deres beste lesestrategier 

 1. Etter dere har diskutert kan dere se på denne korte videoen om akademisk lesing:  

 1. Les teksten om lesemåter på Søk og Skriv, bruk teknikken beskrevet i videoen ovenfor 

 1. Se videoen Hvordan kan jeg skrive selvstendig? Her hører dere filosof og skrivementor Åsne Grøgaard gi en innføring i hva det vil si å «ta stilling» til noe du har lest. Hva forteller videoen dere om forholdet mellom lesing og skriving? 

 1. Utforsk de fire kategoriene Søking, Studieteknikk, Skriving, Kjeldebruk fra nettsiden Søk og skriv. Hva handler de ulike sidene om?  

Se dagens forelesning 

Gjør samme prosedyre som i går, sett av to minutter til å skrive ned: 

 • hva du synes var de viktigste poengene,  

 • noe du synes var nyttig 

 • noe du synes var litt vanskelig eller uklart 

Del deretter hva dere har skrevet ned med de andre i gruppa. Diskuter hva dere har notert. Har dere notert de samme tingene? Hvorfor/hvorfor ikke? Kan dere som gruppe få mer klarhet i det som eventuelt var litt vanskelig å forstå? Diskuter videre hvordan det er lurt å ta forelesningsnotater 

 Finn og få tak i pensum! 

Å lese til eksamen bør dere starte med så tidlig som mulig. Det er for det første derfor viktig at dere får oversikt over hva som skal leses og for det andre må dere sørge for at dere får tak i det som skal leses. Kanskje er det allerede noen i gruppa som har fått tak i pensum? 

Pensumlistene til de ulike emnene deres finner dere på semestersiden og under knappen Pensum/litteratur i Leganto og På UiO er pensumlisten tilgengelig gjennom semestersidene til de enkelte menene. De mest vanlige emnene for førsteårsstudenter i bachelorprogrammet i pedagogikk er å ta PED1001 og UVEXFAC10.  

 • Vi vil nå at dere finner pensumlisten til emnene UVEXFAC10 og PED1001 på semestersiden. Få en oversikt over hvor stor andel av litteraturen dere har tilgang til i kollokviegruppa per i dag og hvilke tekster dere mangler.  

 • Finn ut hvordan dere skal gå frem for å få tak i resten pensumlitteraturen. Husk at dere ikke nødvendigvis må kjøpe all pensumlitteraturen. Noe av litteraturen kan det hende dere kan få tilgang til via nett. Undersøk derfor hvilke tekster dere har tilgang til via universitetsbibliotekets nettsider, og hvilke dere må få tak i fysisk. Diskuter hva som ev bør kjøpes og hva man kan låne/skanne/kopiere. Kanskje kan dere spleise på noe av litteraturen og skanne? Husk at det finnes gode muligheter til å få kjøpt pensum brukt (Finn, UV - kjøp og salg på Facebook, bookies, osv) 

Det holder naturligvis ikke å bare ha litteraturen tilgjengelig – den må også leses! Det er ikke uvanlig at studenter synes at det virker uoverkommelig å lese alt pensum, men det er fullt mulig. Vi anbefaler at dere gjør det enkelt for dere selv, og det kan dere gjøre ved å planlegge godt og lese jevnt og trutt gjennom hele semesteret.  

 • Hvor mye må dere lese hver uke for å komme igjennom hele pensum? Hvor mye hver dag? Hva bør leses når? Diskuter dette og sett opp en leseplan for kollokviegruppa. Diskuter også hvilke tekster dere gleder dere mest til å lese og begrunn hvorfor 

 • Lag et utkast til en leseplan for UVEXFAC10. Dette kan dere notere i et eget dokument.  

 • Sett opp forslag til lesemål for neste uke:  

 • For eksempel: innen slutten av neste uke skal vi ha lest … 

 • Sett opp forslag til lesemål for neste måned:  

 • For eksempel: innen slutten av neste måned skal vi ha lest … 

 • Sett opp forslag til lesemål for resten av semesteret 

 • Gjør det samme for emnet PED1001.  

Husk det viktigste er ikke å lage en perfekt plan, men en plan dere kan gjennomføre! 

Oppsummeringsrunde 

Gå gjennom sjekklisten for dagen: 

 • Hva har gått bra i dag?  

 • Hva har vært mest nyttig?  

 • Lærte dere noe nytt?  

 • Er det noe dere fortsatt lurer på? 

Til i morgen: 

Bli enige om når og hvor dere skal møtes og hvem som skal være gruppeleder og referent. Ta med penn og papir, samt nettbrett/pc/mobil. Å ha en god plan er viktig både for å komme seg gjennom semesteret og når man skal skrive. I morgen vil dere få oppgaver knyttet til studieplanlegging og skrivestrategier. Tenk tilbake på tidligere skriveerfaringer – har du noen gode tips?  

Ønsker dere tilbakemeldinger på arbeidet dere har gjort, har faglige spørsmål, eller ønsker veiledning til kollokviegruppen, kom innom kollokviesentralen eller send e-post til 1aar-ped@iped.uio.no 

 

Publisert 15. aug. 2021 16:38 - Sist endret 15. aug. 2021 16:38