Oblig 1

Alle obligatoriske aktiviteter knyttet til emnet PED1001 må være levert i tide og bestått for å kunne ta eksamen i emnet høsten 2021.

Oppgavetekst Oblig1

Oblig 1 skal gi deg øvelse i å finne frem i pensum og å argumentere for hvorfor du har valgt de pensumkildene du har valgt. Målet for oppgaven er at du skal få skrive frem en definisjon av ett av de sentrale begrepene i emnet.

 

En pensumkilde skal her forstås som en av bøkene på pensum, en del av en pensumbok, eller et kapittel i en pensumbok. Velger du å bruke bokkapitler eller -deler som kilde, kan du bare velge ett kapittel fra en og samme bok hvis hele boka har samme forfatter. Består boka av kapitler skrevet av ulike forfattere, kan du bruke flere kapitler eller deler fra samme bok.

 

Kildene skal hentes fra pensum for PED1001.

 

Du skal velge ett av de følgende pedagogiske begrepene:

- Læring

- Undervisning

- Sosialisering

 

I obligen skal du:

- Fortelle hvilket begrep du har valgt

- Hvorfor du valgte det (en faglig motivasjon, altså hvorfor begrepet er relevant for pedagogikken. Hvis du vil kan du legge til en personlig motivasjon)

- Forklare hvordan begrepet kan forstås ved å bruke tre kilder fra pensum.

 

Oppgaven skal bestå av tre deler:

1)En innledning som kort forklarer:

            - Hvilket begrep du har valgt

            - Hvorfor du har valgt det

            - Hvilke tre kilder fra pensum du vil bruke

            - Hvorfor du valgte disse kildene (en faglig begrunnelse)

2)En hoveddel. Denne skal igjen bestå av tre deler, en del til hver av kildene du har valgt fra pensum. Hver av disse delene skal:

            - Kort forklare hvilken kilde du bruker

            - Kort forklare hvorfor du har valgt denne kilden, altså hvorfor den er relevant for begrepet du har valgt

            - Forklare hva kilden kan lære oss om begrepet

3) En avslutning som oppsummerer kort hva som står i teksten din. Hvis du ønsker, kan du også skrive et par setninger om hva du har lært av å skrive oppgaven, hvilke spørsmål du ikke har fått svar på, og/eller hvilke nye spørsmål arbeidet har gitt deg.

Når du jobber med oppgaven bør du skrive hoveddelen først, så avslutningen, og innledningen helt til sist.

Formelle krav:

- 1500 ord ±10% (altså mellom 1350 og 1650 ord). Litteraturlista skal ikke telles med. Ordantallet skal angis på første side

- APA 7th-malen skal følges (referanser i løpende tekst og litteraturliste til slutt). Se Søk og skriv: https://sokogskriv.no/referansestiler/apa-7th.html

- Oppgaven skal leveres i PDF

- Oppgaven skal ha en tittel som du finner på selv

- Du kan gjerne jobbe sammen med andre, men du må levere en tekst bare du har skrevet. Les om fusk her: https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk

Publisert 31. aug. 2021 11:04 - Sist endret 3. sep. 2021 09:26