Oblig2

Oblig 2 skal gi deg øvelse i å identifisere og forklare sammenhenger mellom læring, undervisning og sosialisering. Oppgaven henger sammen med oblig 1.

I arbeidet med oppgaven skal du finne frem i pensum, velge hvilke pensumkilder du vil bruke, og argumentere faglig for hvorfor du har valgt de pensumkildene du har valgt. Som i oblig 1 skal en pensumkilde forstås som en av bøkene på pensum, en del av en pensumbok, eller et kapittel i en pensumbok. Velger du å bruke bokkapitler eller -deler som kilde, kan du bare velge ett kapittel fra en og samme bok hvis hele boka har samme forfatter. Består boka av kapitler skrevet av ulike forfattere, kan du bruke flere kapitler eller deler fra samme bok. Oppgaven skal bruke pensum fra emnet PED1001.

I obligen skal du:

- Identifisere og forklare en sammenheng mellom læring, undervisning og sosialisering. En «sammenheng» kan for eksempel være en likhet (noe som går igjen i alle begrepene), en forskjell (noe som gjelder for ett eller to av begrepene men ikke alle), eller en konsekvens (noe som gjelder for ett av begrepene og som har konsekvenser for hvordan vi forstår de andre begrepene).

- Bruke minst tre kilder fra pensum.

Oppgaven skal bestå av tre deler:

1)En innledning som kort forklarer:

            - Hvilken sammenheng du forklarer i besvarelsen

            - Hvorfor du har valgt akkurat denne sammenhengen

            - Hvilke tre kilder fra pensum du vil bruke til å belyse sammenhengen, og hvorfor du har valgt de kildene (en faglig begrunnelse)

2)En hoveddel. Denne skal bestå av tre deler, en til hver av kildene du har valgt fra pensum. Hver av disse delene skal:

            - Kort forklare hvilken kilde du bruker

            - Kort forklare hvorfor du har valgt denne kilden, altså hvorfor den er relevant for sammenhengen din

            - Forklare hva kilden kan lære oss om sammenhengen din

3) En avslutning som oppsummerer kort hva som står i teksten din. Hvis du ønsker, kan du også skrive et par setninger om hva du har lært av å skrive oppgaven, hvilke spørsmål du ikke har fått svar på, og/eller hvilke nye spørsmål arbeidet har gitt deg.

 

NB: Når du jobber med oppgaven bør du skrive hoveddelen først, så avslutningen, og innledningen helt til sist.

 

Formelle krav:

- 1750 ord ±10% (altså mellom 1575 og 1925 ord). Litteraturlista skal ikke telles med. Ordantallet skal angis på første side

- APA 7th-malen skal følges (referanser i løpende tekst og litteraturliste til slutt). Se Søk og skriv: https://sokogskriv.no/referansestiler/apa-7th.html

- Oppgaven skal leveres i PDF

- Oppgaven skal ha en tittel som du finner på selv

- Du kan gjerne jobbe sammen med andre, men du må levere en tekst bare du har skrevet. Les om fusk her: https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/

Publisert 10. sep. 2021 14:36 - Sist endret 15. sep. 2021 11:04