Dette emnet er nedlagt

Tidligere eksamensoppgaver

Høst 2008

 

Oppgavetekst:

 

Gjør rede for den betydning motivasjonspsykologiske teorier og forskningsresultater kan ha for pedagogisk arbeid.

 

Vår 2009

 

Oppgavetekst:

Gjør rede for ulike motivasjonsteoriers betydning for elevenes lærings- og prestasjonsnivå.

 

Oppgåvetekst:

 

Gjer greie for ulike teoriar om motivasjon og deira betydning for elevanes sitt lærings- og prestasjonsnivå.

 

 

Haust 2009

 

Oppgavetekst:

 

Gjør rede for læringsbegrepet. Drøft deretter ulike syn på læring og hvilke konsekvenser disse kan ha for pedagogisk arbeid.

 

Vår 2010

 

Oppgavetekst:

 

Sammenlign 2 eller flere motivasjonsteorier og pek på likheter og ulikheter mellom disse.

Vurder deretter hvilke implikasjoner disse teorier kan ha for pedagogisk arbeid.

 

Nynorsk

 

Samanlikn 2 eller fleire motivasjonsteoriar og peik på likskapar og ulikskapar mellom desse.

Vurder deretter kva implikasjoner desse teoriane kan ha for pedagogisk arbeid.

 

 

HØST 2013

 

Bokmål

 

Gjør rede for to ulike motivasjonsteoriers innflytelse på elevers læringsprosesser og prestasjonsnivå. Drøft deretter hvilke konsekvenser de kan ha for pedagogisk arbeid.

 

Nynorsk

 

Gjer greie for to ulike motivasjonsteoriar sin innverknad på elevane sine læringsprosessar og prestasjonsnivå. Drøft deretter kva konsekvensar dei kan ha for pedagogisk arbeid.

 

 

VÅR 2014

 

Bokmål

 

Gjør rede for den rolle ulike typer motivasjon kan ha i selvregulert læring. Drøft deretter konsekvenser av dette for pedagogisk arbeid.

 

Nynorsk

 

Gjer greie for kva rolle ulike typar  motivasjon kan ha i sjølvregulert læring. Drøft deretter konsekvensar av dette for pedagogisk arbeid.

 

 

VÅR 2015

 

Bokmål

 

Gjør rede for ulike typer motivasjons betydning for trivsel, prestasjoner og læring.

 

Nynorsk

 

Gjer greie for betydninga ulike typar motivasjon har for trivsel, prestasjonar og læring.

 

 

HØST 2015

 

Bokmål

 

Gjør rede for sammenhengen mellom behov og motivasjon. Beskriv deretter deres betydning for elevers læringsprosesser og prestasjonsnivå.

 

Publisert 18. mai 2016 13:46 - Sist endret 18. mai 2016 13:46