PED4110 – Litteraturgjennomgang og vurdering av en pedagogisk-psykologisk problemstilling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du skal ved hjelp av en litteraturgjennomgang vurdere en problemstilling innenfor et av de tre emnene:

  1. Språk kommunikasjon og læring
  2. Psykososial utvikling og utviklingsforstyrrelser
  3. Rådgivning og veiledning

Problemstilling og litteratur skal velges av deg selv, men godkjennes av en faglærer. Litteraturgjennomgangen og vurderingen av problemstillingen skal kunne danne grunnlag for videre studie gjennom masteroppgaven.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal utvikle avanserte kunnskaper om en valgt pedagogisk-psykologisk problemstilling. Disse kunnskapene skal danne grunnlag for å skrive en masteroppgave om samme eller nærliggende problemstillinger.

Ferdigheter

Du skal, ved å gå igjennom aktuell forskningslitteratur, lære å skrive vurderinger av aktuelle pedagogisk-psykologiske problemstillinger. Som en sentral del av dette inngår det å kunne identifisere aktuelle pedagogisk-psykologiske problemstillinger samt å kunne bruke sentral forskningslitteratur for å kunne besvare disse problemstillingene.

Profesjonell (generell) kompetanse

Du skal bli i stand til å skrive systematiske oppsummeringer og vurderinger av den tilgjenglige forskningslitteraturen for å kunne besvare aktuelle problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Alle studenter med opptak til master i pedagogikk, studieretning PPR får plass på emnet. Ved kapasitet kan andre søkere få opptak. Rangering etter søkertidspunkt.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Anbefaler at studenten har gjennomført PED4100 – Teori og praksis - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (nedlagt).

Undervisning

Kort innledende forelesning om det å velge problemstilling, finne sentral litteratur og skrive litteraturgjennomganger. En faglærer skal godkjenne både problemstillingen og litteraturen som studenten velger. Litteraturen skal være sentral i forhold til problemstillingen og inneholde minst to tidsskriftsartikler av nyere dato.

Undervisning innenfor en avgrenset tidsperiode. Gjennomføring gjennom hele semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studiekrav

Skriftlig oppgave som består av en 5 siders litteraturgjennomgang av den selvvalgte problemstillingen.

Frister for godkjenning av problemstilling, innhold og litteratur, samt frist for innlevering av oppgave kunngjøres ved semesterstart.

Du må ha fått godkjent problemstilling og litteratur av faglærer knyttet til studieretningen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det tilbys kontinueringseksamen i emnet.
Ved stryk kan studenten levere inn en ny oppgave etter 30 dager. Godkjent problemstilling og litteratur gjelder i 2 år.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang høst 2019.

Eksamen

Hver høst

Eksamen i emnet tilbys siste gang høst 2020.

Undervisningsspråk

Engelsk