PED4440 – Læring, teknologi og arbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av to deler:

  1. Teknologistøttet læring
  2. Arbeidslivspedagogikk

Del 1 Teknologistøttet læring

Del 1 er delt inn i fire hoveddeler

  1. teorier og metoder for utvikling av teknologistøttet læringsomgivelser (technology enhanced learning (TEL))
  2. systematiske studier av TEL i ulike institusjonelle kontekster (skole, arbeid og fritid)
  3. verktøy for utvikling av læringsomgivelser
  4. prinsipper for designbasert forskning og evaluering av TEL

Del 2 Arbeidslivspedagogikk

Del 2 er delt inn i tre hoveddeler

  1. forskning innen arbeidslivspedagogikk med vekt på formelle læringssystemer, for eksempel strategisk kompetanseutvikling
  2. forskning omkring tilrettelegging av uformelle læringsprosesser, for eksempel arbeidsutforming og samarbeidslæring.
  3. introduserer forskjellige måter man kan studere arbeidslivspedagogiske prosesser på

Hva lærer du?

Mål for del 1: Teknologistøttet læring:

Kunnskaper

Teoretiske og metodiske kunnskaper om teknologistøttet utvikling av læringsomgivelser i organisasjoner.
Kunne grunnleggende prinsipper for design og vurdering av IKT løsninger samt hvordan disse inngår i lærings- og arbeidsprosesser.

Ferdigheter

Være i stand til å anvende grunnleggende pedagogisk kunnskap for å løse problemer i ulike virksomheter og tilpassing av teoretiske prinsipper og modeller til konkrete situasjoner.

Generell kompetanse

Kompetanse i å planlegge/gjennomføre evidensbasert tilrettelegging av teknologistøttet læringsomgivelser og analysere/vurdere slike endringer på organisasjons-, gruppe- og individnivå basert på kvalitative og kvantitative data.

Mål for del 2: Arbeidslivspedagogikk

Kunnskaper

Teoretiske og metodiske kunnskaper om utvikling av læringsomgivelser i organisasjoner, både formelle og uformelle systemer for kompetanseutvikling.

Ferdigheter

Ferdigheter er å bli i stand til å anvende grunnleggende pedagogisk kunnskap for å løse problemer i ulike virksomheter og tilpassing av teoretiske prinsipper og modeller til konkrete situasjoner.

Generell kompetanse

Kompetanse i å planlegge/gjennomføre evidens-basert tilrettelegging av læringsomgivelser og analysere/vurdere slike endringer på organisasjons-, gruppe og individnivå

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Studenter med opptak til master i pedagogikk, studieretning KUL, får plass på emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

PED4430 – IKT i samfunnsperspektiv (5 stp) eller tilsvarende og PED4410 – Kunnskapsorganisering og læring i ulike profesjoner (10 stp) eller tilsvarende.

Undervisning

I emnet brukes ulike pedagogiske arbeidsformer slik som forelesninger, evt. bedriftsbesøk, nettbaserte aktiviteter og gruppeprosesser knyttet til ulike typer case.

Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen og læringsaktivitetene

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hver del av emnet har en obligatorisk aktivitet som skal godkjennes av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Del 1: Teknologistøttet læring

Obligatorisk aktivitet del 1

Gruppeoppgave på 3-5 sider med hovedfokus på designprinsipper, som godkjennes før eksamen.

Del 2: Arbeidslivspedagogikk:

Obligatorisk aktivitet del 2 

Gruppeoppgave på ca. 10 sider skal først presenteres muntlig og deretter innleveres skriftlig og godkjennes før eksamen

Nærmere retningslinjer og frister for aktivitetene kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen

Den avsluttende eksamen er felles for de to modulene: hjemmeeksamen 10 dager.

Sensorveiledning 2018

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Kun hjemmeeksamen er grunnlag for sensur.

De obligatoriske aktivitetene godkjennes av faglærer.

Hjemmeeksamen har to sensorer.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis studenten har godkjente obligatoriske aktiviteter, men stryker på eksamen, kan eksamen gjennomføres på nytt uten at obligene må tas på nytt. Ny eksamen må tas neste gang emnet tilbys ordinært. Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 2 år.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emne høst 2016 - Del I

Periodisk evaluering av emne høst 2016 - Del II

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang høst 2019.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys siste gang høst 2020.

Undervisningsspråk

Norsk