Tidligere gitte eksamensoppgaver UTVIT1100 Innføring i utdanningsvitenskap

Oppgaveformen kan variere fra semester til semester

UTVIT1100 – Innføring i utdanningsvitenskap

Høst 2008

Studentene skal svare på én av oppgavene nedenfor.

Enten
A. Gjør rede for sentrale teorier for læring og motivasjon, og drøft deretter konsekvenser som disse teoriene kan ha for valg av arbeidsmåter i undervisningen.

Eller
B. Gjør rede for begrepet sosialisering, og drøft deretter sosialiseringens betydning for å skape et godt opplæringsmiljø i skolen.

 

Høst 2009


Kandidatene skal besvare to oppgaver, én innen hver kategori.
A:
Enten: Drøft hvordan utvidelse av skoletid, for eksempel heldagsskole, kan påvirke skoleelevers sosialisering og læring.
Eller: Drøft barns utvikling av kommunikative ferdigheter i et transaksjonsperspektiv, og gjør rede for hvordan man kan styrke barns språkutvikling i førskolealder.
B:
Enten: Gjør kort rede for hovedforskjellene mellom formal, material og kategorial danning,  og drøft deretter disse begrepenes relevans for å forstå de danningsutfordringer som møter oss i et pluralistisk og flerkulturelt samfunn.
Eller: Gi en kort redegjørelse for behavioristisk, kognitiv og sosiokulturell læringsteori, og drøft deretter hvordan disse teoriene kan bidra til tilrettelegging for inkludering og individuell tilpasning.

Høsten 2010

Kandidaten skal besvare TRE oppgaver, ÈN innen hver kategori. I vurderingen teller alle besvarelsene likt.

Kategori A

ENTEN

Oppgave A-1: Gjør kort rede for kognitiv konsturktivitstisk læringsteori og sosiokulturell læringstori. Drft kort hvordan disse toeriene kan bidra til forbefring av elevenes læring på skolen.

ELLER

Oppgave A-2: Gjør kort rede for barnas sosiale utvikling i lys av ulike utviklingsteorier. Drøft kort betydningen av lek, samarbeid, samvirke og samspill for barena språklige utvikling i barnehage og skole.

Kategori B

ENTEN

Oppgave B-1: Gjør kort rede for skoleeiernes ansvar i gjennomføringen av læreplanen Kunnskapsløfetet (LK06/LK06S). Drøft kort hvordan skolene kan dra nytte av Ralh Tylers "mål-middel-tenkning", John Deweys "progressive pedagogiske ideer" og Jerome Bruners ideer om "viktigheten av lærestoffets struktur" for tilrettelegging for tilpasset opplæring.

ELLER

Oppgave B-2: Gjør kort reder for prinstippet om tilpassest opplæring. Drøft kort minst tre pedagogiske prinsipper /oppllæringsprinstipper og /eller arbeidsmåter/metoder som lærere kan bruke for å styrke elenvenes læring og utvikling på skolen.

Kategori C

ENTEN

Oppgave C-1: Gjør kort rede for sosialiseringbegrepet. Drøft sammenhengen mellom skolekarriere og soial og /eller kulturell bakgrunn.

ELLER

Oppgave C-2: Gjrø rede for enhetsskolepolitikken i Norge. Drøft ulike konsekvenser av denne politikken

 

Høsten 2011

Kategori  A
 

Enten
Oppgave A-1: Gjør kort rede for begrepet selv-regulert læring, og drøft hvordan selv-regulert læring utvikles og hva det betyr for framgang i skolen.
Eller
Oppgave A-2: Gjør  kort rede for transaksjonsmodellen, og drøft hvordan denne modellen kan anvendes i pedagogisk arbeid med barn i familien, barnehagen og skolen.

 

Kategori  B
 

Enten
Oppgave B-1: Gjør kort rede for Goodlads teori om de forskjellige typene læreplaner, og  drøft hvordan skolene/lærerne kan minske gapet mellom den formelle læreplanen og den erfarte læreplanen ved å satse på lærerprofesjonalitet og ulike former for differensiering.
Eller
Oppgave B-2: Gjør kort rede for sentrale danningsidealer i Kunnskapsløftet (LK06/LK06S), og drøft Kunnskapsløftets danningsidealer i relasjon til Klafkis teori om danning.

 

Kategori  C
 

Enten
Oppgave C-1: Gjør kort rede for begrepet sosialisering, og drøft ulike sosialiseringsteoriers syn på familiens, skolens og vennekretsens betydning for barn og unges sosialisering i vår tid.

Eller
Oppgave C-2:  Gjør kort rede for oppdragelsesbegrepet, og drøft begrepet i lys av ulike teoretiske perspektiver  knyttet til barn i førskole- og grunnskolealder.
 

Våren 2013

Kandidatene skal besvare TRE oppgaver, ÉN innen hver kategori.

I vurderingen teller alle besvarelsene likt.

 

Kategori A:

 

ENTEN

Oppgave A-1: Gjør kort rede for barns kognitive utvikling i lys av én eller to teorier. Drøft kort hva barnehagepersonale, lærere og spesialpedagoger bør være oppmerksomme på i lys av kunnskaper om barnets kognitive utvikling.

 

ELLER

Oppgave A-2: Gjør kort rede for begrepet læringsmiljø. Drøft kort hvordan lærere og/eller spesialpedagoger kan skape et inkluderende læringsmiljø for elever i grunnskolen i lys av Vygotskys teori og Eriksons teori.

 

Kategori B:

 

ENTEN

Oppgave B-1: Gjør kort rede for de fem læreplannivåene som står sentralt i læreplanteorien. Drøft hvordan lærere og spesialpedagoger kan styrke det operasjonaliserte læreplannivået. I drøftingene kan du trekke inn ideer om tilpasset opplæring, pedagogisk differensiering og pedagogiske prinsipper/opplæringsprinsipper.

 

ELLER

Oppgave B-2: Gjør kort rede for ’mål-middel-modellen’ og ’didaktisk relasjonstenkning’. Drøft kort hvordan en lærer eller en spesialpedagog bør utøve sitt yrke på en profesjonell måte i lys av disse teoretiske perspektivene.

 

Kategori C:

 

ENTEN

Oppgave C-1:  Gjør kort rede for Anthony Giddens teoretiske perspektiver i boka ”Modernitetens konsekvenser”. Drøft kort disse perspektivenes relevans for utdanningspolitikere, lærere og spesialpedagoger.

 

ELLER

Oppgave C-2: Gjør rede for sentrale ideer i enhetsskolepolitikken og sentrale kjennetegn ved Normalplanen av 1939 (N39), Mønsterplanen av 1974 (M74), Mønsterplanen av 1987 (M87), Læreplanverket (L97/L97S) og Læreplanen Kunnskapsløftet (LK06/LK06S). Drøft kort hovedforskjellen mellom L97/L97S og LK06/LK06S.

 

Eksamen våren 2014

Kandidaten skal besvare TRE oppgaver, ÈN innen hver kategori. I vurderingen teller alle besvarelsene likt.

Kategori A

ENTEN

Oppgave A-1: Gjør kort rede for to ulike læringsteorier / teoretiske perspektiver på hvordan barn/elever lærer og utvikler seg. Drøft kort hvordan lærere, barnehageansatte og/eller spesialpedagoger bør legge forholdene til rette læring og utvikling i lys av disse læringstoeriene/teoretiske perspektivene.

ELLER

Oppgave A-2: Gjør kort rede for ERIK ERIKSONS ‘psykososiale teori’ der man legger stor vekt på ‘utviklingen av selvet’, ‘søken etter identitet’, ‘individets relasjoner med andre’ og ‘kulturens rolle gjennom livet’. Drøft kort hva barnehagepersonalet, lærere og spesialpedagoger bør være oppmerksomme på og gjøre i lys av Eriksons psykososiale teori.

Kategori B

ENTEN

Oppgave B-1: Gjør kort rede for hva som kjennetegner læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06/LK06S) med hensyn til elevsyn, kunnskapssyn og lærersyn. Drøft kort hva lærere og spesialpedagoger bør være oppmerksomme på og gjøre i forhold til ‘det operasjonaliserte læreplan-nivået’ for å gi elevene god opplæring.

ELLER

Oppgave B-2: Gjør kort rede for deduktive metoder og induktive metoder i opplæringssammenheng. Drøft pedagogiske ideer fra Jerome Bruner, John Dewey og Ralph Tyler som er relevante for planleggingen og gjennomføringen av opplæring med tilsiktede læringsresultater.

Kategori C

ENTEN

Oppgave C-1: Gjør kort rede for ‘kultur’ begrepet og begrepet ‘sosial ulikhet’. Drøft ‘kulturelt mangfold’ og ‘sosial ulikhet’ som utfordring i skolen. I denne sammenheng drøft også spesielt hva lærere og spesialpedagoger bør være oppmerksomme på og gjøre i skolen.

 ELLER

Oppgave C-2: Gjør kort rede for begrepene ‘oppdragelse’ og ‘oppdragelsens polare struktur’. Drøft utfordringer foreldre og lærere står overfor når barn og ungdom tilbringer flere år enn før på skolen samtidig med at de har tilgang på forskjellige sosiale medier hele tiden.

 

Publisert 11. aug. 2011 08:38 - Sist endret 24. okt. 2014 10:23