Dette emnet er nedlagt

Obligatoriske komponenter og fremmøte

Dette emnet har en obligatorisk komponent som gjelder for alle studenter oppmeldte studenter. Komponenten må være gjennomført og bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Problem basert læring (PBL)

All PBL-undervisning er obligatorisk for alle oppmeldte studenter på SPED2010. Det inkluderer introduksjon, casepresentasjon, gruppearbeid, fremlegg og oppsummering. Fravær på PBL må begrunnes. Alt fravær utover 20 % må dokumenteres med legeattest. 

Frammøte kontrolleres ved signatur på frammøtelister, både ved fellessamlinger og i gruppe. Du er selv ansvarlig for at listen blir signert.

Det er totalt 24 timer PBL. Alt fravær må begrunnes. Fravær utover 5 timer må dokumenteres med legeattest.

Publisert 22. mai 2014 09:49 - Sist endret 1. aug. 2017 09:55