Dette emnet er nedlagt

Obligatoriske komponenter og fravær

Dette emnet har tre obligatoriske komponenter som må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Seminar med fremlegg

Det er 3 innovasjons- og veiledningsseminarer: 2 i høstsemesteret og 1 i vårsemesteret. Det knyttes arbeidskrav til seminarene, som besvares gjennom framlegg. Deltakelse (inkludert framlegg) i seminarene er obligatorisk. Hvert seminar går over 4 ganger.

Eventuelt fravær må dokumenteres med legeerklæring som leveres instituttet. Ved legeerklæring tillates et fravær på 20 %.

Frammøte kontrolleres ved signatur på frammøtelister. Du er selv ansvarlig for at listen blir signert. Frammøte regnes samlet for høst- og vårsemesteret.

Tre fremlegg må være gjennomført for å få godkjent seminardeltagelsen.

Praksis

I praksis følger du praksisstedets dagsrytme fem dager i uken. All aktivitet knyttet til praksis er obligatorisk.

Fravær utover to dager per praksisperiode må dokumenteres ved legeerklæring og tas igjen så snart det lar seg gjøre. Legeerklæring leveres instituttet snarest mulig.

Du skal skrive en praksisrapport som leveres til praksisveileder. Veileder vurderer rapporten innen siste dag av praksisperioden. Dersom rapporten ikke blir godkjent må den bearbeides og leveres i forbedret utgave til instituttet. Du får kun ett forsøk på å rette opp rapporten.

Praksis vurderes med godkjent/ikke godkjent. Dersom du står i fare for ikke å få godkjent praksis skal veileder kontakte instituttet snarest mulig. Det vil da bli avholdt et kontaktmøte mellom praksisveileder, praksisansvarlig på instituttet og deg. Dersom praksis ikke kan godkjennes, vil du få anledning til å få en ny praksisperiode på et annet sted så snart det lar seg gjøre.

Bruk av ansiktsdekkende hodeplagg

Instituttstyret ved ISP har fattet vedtak om at bruk av ansiktsdekkende hodeplagg ikke er forenlig med deltagelse på undervisning ut over rene forelesninger. I
undervisningssituasjoner som praksis på alle studienivå, problembasert læring (PBL), seminar, egentrening i rådgivning, og en del undervisning innen
logopedi/audiopedagogikk, som f. eks. stemmebruk, kan ikke ansiktsdekkende hodeplagg benyttes

Publisert 16. juni 2014 09:16 - Sist endret 2. juli 2014 10:07