Dette emnet er nedlagt

UV9101 – Kvalitativ metodologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Hva lærer du?

Kurset anlegger et bredt perspektiv på kvalitative metoder i utdanningsforskning og har som grunnpremiss at forskere med kvalitative eller kvantitative tilnærminger har en felles interesse i utviklingen av vitenskapelig kunnskap. I stedet for å opprettholde stridigheter mellom ulike forskningstradisjoner, vil kurset fokusere på hvordan ulike strategier kan integreres. Gitt mangfoldet i utdanningsforskning må forskere innenfor dette feltet ha en forståelse av de viktigste tilnærminger til kvalitativ metode/metodologi og deres basis i vitenskapsteori. Kurset går ikke dypt inn i disse tradisjonene, men har et fokus på styrker og svakheter ved det generelle rammeverket for kvalitative metoder og vanlige metoder for datainnsamling og analyse. Her kan nevnes intervjuer, observasjon i naturlige omgivelser, interaksjonsanalyse, tematisk analyse og kombinerte metoder (mixed methods). Spørsmål knyttet til forskningskvalitet går som en rød tråd gjennom kurset, og deltakerne blir oppfordret til å diskutere disse i forhold til egne prosjekter.

Opptak og adgangsregulering

Målgruppen for kurset er ph.d.-kandidater ved UV-fakultetet, men andre kan også søke om å få plass. Man må minimum ha mastergrad.

Ph.d.-kandidater fra UiO melder seg på via StudentWeb

Andre bruker påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 15. februar 2015.

Undervisning

Timeplan finner du på semestersiden.

Eksamen

For å få 1 studiepoeng må studentene være til stede i minst 80% av undervisningen.

For å få 5 studiepoeng har PhD-studentene to muligheter:

  • Paper presentert og kommentert på den andre delen av kurset (3. og 4. dag på kurset). Paper skal være 6-8 sider (Times New Roman, 12 punkt, 1.5 linjeavstand).
  • Paper levert etter kurset. Paper skal være 8-10 sider (Times New Roman, 12 punkt, 1.5 linjeavstand). Fristen for å sende inn paper er 1. juni 2015.

I begge tilfeller skal paper ha fokus på metodiske/metodologiske spørsmål i PhD-kandidatens eget prosjekt. Også diskusjoner av spesifikk tema fra kurspensum og relevant litteratur aksepteres. Paper skal leveres elektronisk til Leif Christian Lahn (l.c.lahn@iped.uio.no) med kopi til Olga Mukhina (olga.mukhina@iped.uio.no). Kontakt L.C. Lahn for spørsmål angående paper.

Eksamensspråk

Paper kan skrives på engelsk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Dette emnet er NEDLAGT/ erstattet av UV9101A (2 sp) og UV9101B (3 sp).

Undervisningsspråk

Hvert annet år holdes kurset på engelsk. Partallsår holdes det på engelsk. Oddetallsår på norsk.