Hva lærer du?

Kunnskaper

Kandidaten har bred kunnskap om:

 • om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet
 • om sammenhengen mellom fransk språk og språkets kulturelle kontekst
 • om fransk litteratur, sentrale forfatterskap, epoker, genre og om grunnleggende litteraturteori og analyse
 • om fransk historie og samfunnsforhold
 • om fransk grammatikk og grammatisk teori, fransk språkbruk skriftlig og muntlig, språklig variasjon og forskjeller mellom fransk og norsk
 • om fransk fonetikk og uttaleregler
 • om akademisk oppgaveskriving og kildekritikk på fransk

Kandidaten kjenner til:

 • forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • sentrale forskningsområder innen fransk språkvitenskap, litteratur og historie
 • utvikling og endring av fransk språkbruk og rettskriving

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap:

 • innenfor fagområdet
 • om fransk grammatikk og språkbruk, franskspråklig litteratur og litteraturteori og fransk historie og aktuelle samfunnsforhold

Kandidaten har kunnskap om:

 • fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • om Vestens filosofi- og vitenskapshistorie og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet
 • fransk språk og kultur i Norge og deres påvirkning på norske samfunnsforhold

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper:

 • innen minst ett annet selvvalgt fagområde, som kan gi utfyllende perspektiver til franskstudiet og sikre faglig bredde i bachelorgraden

Ferdigheter

Kandidaten kan anvende:

 • faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • fransk grammatikk og regler for fransk språkbruk skriftlig og muntlig på en idiomatisk riktig måte. Språkferdigheten tilsvarer B2/C1-nivå i det europeiske rammeverket Common European Framework of Reference for Language (CEFR)
 • kunnskap om fransk litteratur og samfunn til å analysere relevante litterære verk og sette dem inn i en historisk kontekst
 • relevante resultater fra forskningsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen fransk språkvitenskap, litteratur, historie og samfunn i egne skriftlige og muntlige analyser på fransk
 • ferdighetene i fransk språk og kunnskap om fransk historie, samfunn og litteratur til å analysere kompliserte problemstillinger innen disse feltene og identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i en vitenskapelig tekst
 • fransk språk i skriftlig og muntlig argumentasjon og treffe begrunnede valg i akademiske framstillinger

Kandidaten kan reflektere over:

 • egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • tilbakemelding på eget arbeid og gjennom dette forbedre sine faglige prestasjoner
 • problemstillinger knyttet til språkinnlæring og akademisk bruk av språket i skriftlige og muntlige analyser av temaer innen fagområdet fransk

Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til:

 • informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • relevant primær- og sekundærlitteratur på fransk og framstille dette i en resonnerende og idiomatisk korrekt tekst som belyser en faglig problemstilling på fransk

Kandidaten kan beherske:

 • relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • fremgangsmåter for litteratursøk i primær- og sekundærkilder, bruk av trykte og elektroniske ordbøker, regler for kildekritikk og sitering for alle franskspråklige skriftlige og muntlige kilder
 • teknikker for korrekt oversettelse mellom fransk og norsk
 • teknikker for innlæring av fransk grammatikk og ordforråd, slik at det kan presenteres fritt fra hukommelsen
 • teknikker for muntlig produksjon av fransk språk og for å gjøre muntlige presentasjoner spontant og fritt på fransk

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i relevante:

 • fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • fagetiske problemstillinger knyttet til forskning, kildekritikk, sitering og oversettelse

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre:

 • varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • varierte skriftlige og muntlige oppgaver og prosjekter som strekker seg over tid og disponere tiden slik at oppgaver blir fullført innen en fastsatt frist
 • skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner alene eller i en gruppe i tråd med krav til formell fremstilling og sitering på fransk

Kandidaten kan formidle:

 • sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • sentralt fagstoff om fransk språk, litteratur, historie og samfunn både skriftlig og muntlig på fransk i et akademisk korrekt språk og med relevant ordforråd

Kandidaten kan utveksle:

 • synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • faglig begrunnede synspunkter og erfaringer med andre på fagområdet fransk  og gjennom dette bidra til økt kunnskap om franskspråklige problemstillinger og utvikling av tolkninger og analyser

Kandidaten kjenner til:

 • nytenking og innovasjonsprosesser
 • nytenkning innen det franske fagmiljøets forskningsområder
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. mai 2017 14:06