Hva lærer du?

Kunnskaper

Kandidaten …

 • har bred kunnskap om italiensk grammatikk og språkbruk, og et omfattende italiensk ordforråd
 • har oversikt over italiensk litteraturhistorie, fra de store klassikerne i middelalderen og renessansen til i dag
 • har innsikt i kultur- og samfunnsforhold i Italia
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid innen italiensk litteratur og språk
 • kan oppdatere sin kunnskap i italiensk språk, litteratur og områdekunnskap ved å finne og bruke primær- og sekundærkilder
 • har grunnleggende kunnskap om filosofi, etikk og humanioras historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har grunnleggende kunnskaper innen et annet selvvalgt fag

 

Ferdigheter

Kandidaten …

 • forstår og kan uttrykke seg på italiensk både skriftlig og muntlig
 • kan anvende kunnskapen han/hun har lært på språklige, litterære og samfunnsmessige eksempler og problemstillinger innen italienskfaget
 • kan analysere italienske språklige, litterære og/eller historiske problemstillinger innen italienske studier, anvende relevant fagterminologi, sette italiensk litteratur inn i en større kontekst og reflektere over og justere språklige, litterære og kulturelle analyser etter veiledning
 • kan finne frem til og anvende faglitteratur om og på italiensk
 • kan oversette enkle tekster fra norsk til italiensk
 • kan reflektere kritisk over språkområders kulturelle særegenhet og arbeide med utvalgte historiske eller aktuelle kilder knyttet til en gitt problemstilling særlig i tilknytning til italiensk

 

Generell kompetanse

Kandidaten …

 • har grunnleggende innsikt i etiske problemstillinger knyttet til forskning
 • behersker regler for akademisk redelighet og korrekt sitat- og kildebruk
 • kan planlegge og skrive lengre, drøftende fremstillinger, alene og i samarbeid med andre
 • kan formidle fagstoff om italiensk språk, litteratur og kultur skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor italienskfaget og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen studiet av italiensk språk og litteratur

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. jan. 2015 14:24