Hva lærer du?

Kunnskaper

Kandidaten har bred kunnskap om:

 • sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet
 • sammenhengen mellom språk og kulturell kontekst i enten polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk
 • det valgte språkets grammatikk, grammatiske fenomener som skiller norsk fra studiespråket, for eksempel kasus og aspekt
 • sentrale forfatterskap innen det valgte språket samt en oversikt over problemstillinger knyttet til forholdet mellom litteratur og samfunn i Sentral-Europa og på Balkan
 • historie, samfunnsforhold og nasjonal identitet i Sentral-Europa og på Balkan, med spesielt fokus på det valgte språkområdet
 • det valgte språkets uttaleregler
 • akademisk oppgaveskriving og kildekritikk på polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk

Kandidaten kjenner til:

 • forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • forskningsområder innen språkvitenskap, litteratur og historie med særlig vekt på symbol- og diskursteori i Sentral-Europa og på Balkan

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap:

 • innenfor fagområdet
 • grammatikk og språkbruk i det valgte språket, om språkets litteratur og litteraturteori og om historie og aktuelle samfunnsforhold i Sentral-Europa og på Balkan

Kandidaten har kunnskap om:

 • fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • om Vestens filosofi- og vitenskapshistorie og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet
 • polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk språk og kulturs refleksjon i norske samfunnsforhold

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper:

 • innen minst ett annet selvvalgt fagområde, som kan gi utfyllende perspektiver til studiet av polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk og sikre faglig bredde i bachelorgraden

Ferdigheter

Kandidaten kan anvende:

 • faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • grammatikk og regler for språkbruk i polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk skriftlig og muntlig på en idiomatisk riktig måte. Språkferdigheten tilsvarer B2-nivå i det europeiske rammeverket Common European Framework of Reference for Language (CEFR)

 • kunnskap om litteratur og samfunn i Sentral-Europa og på Balkan til å analysere relevante litterære verk og sette dem inn i en historisk kontekst

Kandidaten kan reflektere over:

 • egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • tilbakemelding på eget arbeid og gjennom dette forbedre sine faglige prestasjoner
 • problemstillinger knyttet til språkinnlæring og akademisk bruk av polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk i skriftlige og muntlige analyser av temaer innen ett av språkene og i litteratur, historie og samfunn i Sentral-Europa og på Balkan

Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til:

 • informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • relevant primær- og sekundærlitteratur på og om polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk språk, litteratur og historie

Kandidaten kan beherske:

 • relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • fremgangsmåter for litteratursøk i alle skriftlige og muntlige primær- og sekundærlitterære kilder på polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk, og i trykte og elektroniske ordbøker
 • kildekritikk og regler for sitering på polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk
 • teknikker for korrekt oversettelse mellom polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk og norsk
 • teknikker for innlæring av polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk og ordforråd, slik at det kan presenteres fritt fra hukommelsen
 • teknikker for muntlig produksjon av polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk språk og for å gjøre muntlige presentasjoner spontant og fritt på det valgte språket

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i relevante:

 • fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • fagetiske problemstillinger knyttet til forskning, kildekritikk, sitering og oversettelse

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre:

 • varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • varierte skriftlige og muntlige oppgaver og prosjekter som strekker seg over tid og disponere tiden slik at oppgaver blir fullført innen en fastsatt frist
 • skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner alene eller i en gruppe, og i tråd med krav til formell fremstilling og sitering på polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk

Kandidaten kan formidle:

 • sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Kandidaten kan utveksle:

 • synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Kandidaten kjenner til:

 • nytenking og innovasjonsprosesser
Publisert 6. juni 2014 13:26 - Sist endret 31. okt. 2019 10:30