Hva lærer du?

Med en mastergrad i Informatikk: programmering og systemarkitektur kan du reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Du har utviklet en faglig nysgjerrighet, og har forståelse og respekt for vitenskapelige og faglige verdier som åpenhet, presisjon og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Kunnskaper

Du har oppdaterte og varige fagkunnskaper innen et bredt spektrum av metoder og teknikker innen hele fagområdet:

 • kjenner til teori, metoder og teknikker for analyse, planlegging, utvikling og videreutvikling av IT-systemer
 • forstår muligheter og begrensninger ved IT-løsninger
 • har forståelse for IT-systemers livssyklus: Fra behov til design, programmering, implementering, bruk og videreutvikling
 • kjenner til sosiale og etiske utfordringer ved IT

Du har har oppdatert og varige faglige dybdekunnskaper innen valgt spesialisering:

 • har grunnleggende forståelse av sentrale teorier og begreper innen ditt fagfelt
 • kan følge med i fronten av ditt fagfelt
 • har grundig kjennskap til analyse, planlegging, utvikling og videreutvikling av IT-systemer innen ditt fagområde
 • har grundig kjennskap til hvordan utviklingen innen dette fagfeltet innvirker på samfunnet og kan vurdere etiske og sosiale konsekvenser

Ferdigheter

Du kan være en verdifull deltager i planlegging og utvikling av IT-systemer:

 • kan muntlig og skriftlig formidle og diskutere dine fagkunnskaper og sette disse inn i en større sammenheng
 • kan samle, lese, analysere, forstå og formidle avansert informasjon om IT og IT-systemer
 • kan bruke metoder og teknikker for analyse, planlegging, utvikling og videreutvikling av IT-systemer
 • kan samarbeide med andre og lede team som utvikler IT-systemer
 • kan vurdere IT-løsninger i en faglig og sosial kontekst og relatere dette til andre systemer og infrastrukturer
 • kan analysere brukernes muligheter og behov og vurdere dem i lys av tekniske muligheter og begrensninger

Du kan planlegge og utvikle et IT-system innen ditt fagområde:

 • kan bruke kunnskap og avanserte metoder og teknikker innen ditt fagområde for å utvikle deler av eller hele IT-systemer
 • kan bruke og kommunisere sine dybdekunnskaper til andre for å finne frem til felles tverdisiplinære løsninger
 • kan vurdere spesialiserte IT-løsninger innen ditt fagområde i en faglig og sosial kontekst og relatere dette til andre systemer og infrastrukturer
 • kan analysere brukernes muligheter og behov innen ditt spesialområde og vurdere dem i lys av tekniske muligheter og begrensninger
 • kan vurdere sosiale og etiske konsekvenser av IT innen ditt spesialområde

Du kan videreutvikle eller forske på faglige problemstillinger innen ditt spesialområde:

 • kan følge med i forskningsfronten innen ditt fagområde
 • kan samle, lese, analysere, forstå og formidle avansert informasjon og faglitteratur innen ditt spesialområde
 • har nok kunnskap til å være med å utvikle ny teknologi og nye metoder innen ditt spesialområde
 • har nok kunnskap til å være med utføre forskning innen ditt spesialområde
 • kan skrive en større faglig eller vitenskapelig rapport innen ditt spesialområde

Generell kompetanse

Du kan delta på en kunnskapsbasert, kritisk og profesjonell måte i prosjekter:

 • Du kan bruker dine kunnskaper på en reflektert måte og setter dem inn i en samfunnsmessig ramme som grunnlag for vurderinger og valg.
 • Du kan anlegge et selvstendig og kritisk blikk på eget og andres arbeid og kan skape og gjenkjenne velbegrunnet faglig argumentasjon.
 • Du har et reflektert forhold til din egen kunnskap og kompetanse
 • Du er faglig nysgjerrig og holder tritt med den faglige utviklingen.
 • Du kjenner godt eget fagfelts betydning i samfunn og næringsliv, og kan drøfte etiske problemstillinger.

Du kan anvende dine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å oppnå ny innsikt:

 • Du kan se faglige sammenhenger og sette ting inn i et større perspektiv.
 • Du kan overføre idéer til nye områder og tenke nyskapende og innovativt.
 • Du kan finne gode faglige problemstillinger og utforske dem, både alene og i samarbeid med andre.
 • Du kjenner godt eget fagfelts betydning i samfunn og næringsliv, og kan drøfte etiske problemstillinger.

Publisert 22. des. 2016 12:45 - Sist endret 30. okt. 2019 10:36